Νόμος 5269/1931 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν ο τυχών αδείας εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών κατά τα ανωτέρω δεν αρχίσει τις δι' ας η άδεια εργασίας εντός εξαμήνου από της εκδόσεως αυτής ή διακόψει αυτές πλέον του εξαμήνου, προς έναρξη ή συνέχιση των εργασιών μετά το εξάμηνο οφείλει να αναθεωρήσει την αιτηθείσα άδεια. Εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα επέσπευσαν εν τω μεταξύ την διαδικασίαν της απαλλοτριώσεως, δια την αναθεώρηση εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων 1 και 2, ωσεί επρόκειτο περί όλως νέας αιτήσεως αδείας, συνεχιζόμενης της κατά τις εν λόγω διατάξεις διαδικασίας αφ' ου σημείου έπαυσαν οι σχετικές ενέργειες μετά την υποβολή της αρχικής δια την άδεια αιτήσεως. Ως προς τις εκτελεσθείσας δυνάμει της αδείας επί του ακινήτου εργασίας, ων η συνέχιση διεκόπη ως άνω, επαναλαμβάνεται ολόκληρος η διαδικασία του άρθρου 1 δια την εκτίμηση και αποζημίωση αυτών.

 

3. Εάν μετά τον αρχικό δικαστικό κανονισμό της αποζημιώσεως ρυθμίστηκε αυτή άλλως δια μεταγενέστερης τελεσίδικου δικαστικής αποφάσεως, αναστολή της αιτουμένης αναθεωρήσεως της παλαιάς αδείας χωρεί μόνον εφόσον κατατεθεί υπό του δικαιούχου η υπέρ της τελευταίας ταύτης αποφάσεως ορισθείσα αποζημίωσις.

 

Ανασταλείσης της αναθεωρήσεως παλαιάς αδείας, ο τε Δήμος ή Κοινότητα και ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωτέου ακινήτου δικαιούνται να ζητήσουν εκ νέου τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημιώσεως, οπότε εφαρμόζεται πάντως η διαδικασία των άρθρων 1 και 2.

 

5. Εάν η έγκριση ή τροποποίηση του ρυμοτομούντος το κτίριον σχεδίου λάβει χώραν εν ω το κτίριον ευρίσκεται εν κατασκευή ή ήρξατο εγειρόμενο (ήρξαντο οι προκαταρκτικές εργασίες, χορηγηθείσης ήδη της σχετικής αδείας), ευθύς μετά την ανακοίνωση της εγκρίσεως του σχεδίου ή της τροποποιήσεως αυτού, εις την αρμόδια υπηρεσία οφείλει αυτή να ερωτά τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, εάν επιθυμεί την διακοπή των εργασιών δομήσεως προς εφαρμογή του σχεδίου, αποζημιουμένου του ιδιοκτήτου δια το υπό εκτέλεσιν έργον και τις λοιπές συναφείς ταύτη ως και της στα επόμενα προβλεπόμενες διακοπής των εργασιών θετικές ζημίες του. Ο Δήμος ή η Κοινότητα οφείλει να απαντά εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως αυτή του σχετικού εγγράφου. Εάν η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα καταφατική, τότε ανακαλείται η άδεια και διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 1 προς εκτίμησιν του κτιρίου και αποζημίωση του ιδιοκτήτου. Εν εναντία περιπτώσει η οικοδομή συνεχίζεται ακωλύτως, δικαιουμένου του ιδιοκτήτου εις αποζημίωση δι' όλες τις θετικές ζημίες, τις οποίας ούτος υπέστη λόγω της διακοπής των εργασιών. Πάντως προ της διακοπής η υπηρεσία δύναται να επιτρέπει προχείρους εργασίας προς προστασία των ημιτελών έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.