Νόμος 551/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά των αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων επί αιτήσεων προς έγκριση παρεκκλίσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού δύναται να ασκηθεί ένστασις τόσον υπό του αιτούντος την παρέκκλιση όσον και υπό του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Οικισμού εις ον κοινοποιείται υποχρεωτικώς η σχετική απόφασις. Η ένστασις ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως εις τον ασκούντα ταύτη, απευθυνόμενη δε εις τον Υπουργόν Δημοσίων Έργων κατατίθεται εις την Υπηρεσία Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η ασκηθείσα ένστασις κοινοποιείται και εις την εκδούσα την, καθ' ης αυτή απόφαση Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ασκήσεως της ενστάσεως. Εκ της απράκτου παρελεύσεως της προθεσμίας ταύτης τεκμαίρεται η απόρριψις της ενστάσεως.

 

Οι προθεσμίες προς άσκηση της ενστάσεως και προς έκδοση της επί ταύτης αποφάσεως αναστέλλουν την εκτέλεσιν της σχετικής αποφάσεως της Επιθεωρήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.