Νόμος 666/77 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εγγραφή υποθήκης επί εκτάσεων νομοθετικού διατάγματος 221/1974


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής αναπτύξεως ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται:

 

α) Η κατά τα ανωτέρω διάθεσις μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος, μόνον εν τω συνόλω εκάστης εκτάσεως και εφ' όσον: α) έχουν ανεγερθεί οι δια την λειτουργία της επιχειρήσεως απαραίτητοι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά ποσοστόν τουλάχιστον 20% του συνόλου των υπό της οικείας μελέτης προβλεπομένων, και β) αυτή γίνεται ή προς εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού, δι' ον παραχωρήθηκε ή έκτασις, ή προς τον σκοπόν ιδρύσεως ή επεκτάσεως πάσης φύσεως επαρχιακής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, απάντων τούτων διαπιστουμένων δια πρακτικού τριμελούς Επιτροπής, συγκείμενης εκ των Προϊσταμένων της Διευθύνσεως Γεωργίας, της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή εν ελλείψει ταύτης της οικείας Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας και του Οικονομικού Εφόρου της οικείας Νομαρχίας ή των νομίμων αναπληρωτών των, που μνημονεύεται και προσαρτάται εις το οικείον συμβόλαιον μεταβιβάσεως. Από της μεταγραφής του συμβολαίου μεταβιβάσεως. Από της μεταγραφής του συμβολαίου τούτου, η εις τον αγοραστή περιεχόμενη κυριότης τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος.

 

β) Μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος, η εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ή η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης ως και η παραχώρησις συμβατικής υποθήκης εκ μέρους του προς ον η παραχώρησις, επί της κατά τα ανωτέρω παραχωρηθείσης εκτάσεως, μόνον υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων αναγνωριζομένων ως τοιούτων παρά της Τραπέζης της Ελλάδος και μόνον προς ασφάλειαν των υπ' αυτών διενεργουμένων χρηματοδοτήσεων ή παρεχομένων εγγυήσεων, προοριζομένων αποκλειστικώς δια την ίδρυση ή επέκτασιν επ' αυτής, της δι' ην αυτή παραχωρήθηκε, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή κτηνοτροφικής επιχειρήσεως ως και δια την προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού ή δια κεφάλαιον κινήσεως αυτών. Το κύρος των κατά τα άνω εγγραφομένων υποθηκών ή προσημειώσεων δεν θίγεται και εις ην περίπτωσιν ανακληθεί κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου η παραχώρησις της εφ' ης η υποθήκη ή προσημείωσις εκτάσεως και διαγραφή η μεταγραφή του εκδοθέντος οικείου τίτλου κυριότητος. Ο συνεπεία αναγκαστικής εκτελέσεως και πλειστηριασμού τούτον ενυπόθηκου ακινήτου γενόμενος κύριος αυτού, δύναται να χρησιμοποιήσει τούτο μόνον δι' ον η παραχώρησις σκοπόν ή δια την εγκατάσταση ετέρας βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή κτηνοτροφικής επιχειρήσεως, ως και να μεταβιβάσει ή οπωσδήποτε διαθέσει τούτο προς τρίτον μόνον προς χρησιμοποίησή του δια τον αυτόν ως άνω σκοπόν, πλην της περιπτώσεως κατακυρώσεως του ακινήτου εις πιστωτικά ιδρύματα δι' ην αναστέλλεται, καθ' ον χρόνον τούτο θα τελεί εν τη κυριότητά των, η υποχρέωσις τυχόν ολοκληρώσεως των απαραιτήτων δια την λειτουργία της επιχειρήσεως, κτιριακών και μηχανολογικών εργασιών και συνεχίσεως του σκοπού δι' ον η παραχώρησις.

 

γ) Η συνεισφορά της παραχωρηθείσης εκτάσεως σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί, ης σκοπός είναι η εκτέλεσις των εν παραγράφω 1 έργων, ταύτης υπεισερχομένης εις όλες τις εκ της παραχωρήσεως υποχρεώσεις και βάρη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.