Νομοθετικό διάταγμα 221/74 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσε, ως έπεται:

 

{Άρθρο 1.

 

1. Κατόπιν υποβολής σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και της κατά νόμον αδείας σκοπιμότητος, δι' αποφάσεως των υπουργών Συντονισμού, Γεωργίας και Βιομηχανίας και μετά γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, επιτρέπεται η παραχώρησις προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα κοινοχρήστων εκτάσεων, που έχουν εποικιστεί κατά την αγροτική εν γένει νομοθεσία (Αγροτικός κώδιξ, κώδιξ αποστραγγιζόμενων γαιών κ.λ.π.) περιοχών, προς ίδρυση ή επέκτασιν πάσης φύσεως επαρχιακών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

 

2. Επίσης επιτρέπεται η παραχώρησις των αυτών ως άνω εκτάσεων αποκλειστικώς και μόνον δια την κατασκευήν των αναγκαίων εγκαταστάσεων προς ίδρυση ή επέκτασιν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή μονάδων συγκεντρώσεως και διαθέσεως βοοειδών καταλλήλων δι' αναπαραγωγή παρά φορέων παρεμβάσεως. Εις την περί παραχωρήσεως απόφαση, καθορίζονται και οι όροι της εκμεταλλεύσεως της παραχωρούμενης εκτάσεως, η παράβασις των οποίων συνεπάγεται την έκπτωση του παραχωρησιούχου ή του εξ αυτού που έλκει δικαιώματα εκ της παραχωρούμενης εκτάσεως, που κηρύσσεται δι' αποφάσεως των ως άνω υπουργών, υποκείμενης εις μεταγραφήν, εφαρμοζομένων, ως προς το καταβληθέν τίμημα και τα εν τη εκτάσει ανεγερθέντα κτίσματα, των εν τη παραγράφω 5 του παρόντος οριζομένων.

 

3. Οι ως άνω παραχωρήσεις ενεργούνται επί τίμημα υπέρ του ειδικού ταμείου εποικισμού ή του οικείου δήμου ή κοινότητος, εφ' όσον πρόκειται περί εκτάσεων της μορφής του άρθρου 164 του Αγροτικού Κώδικα, που ισούται προς την τρέχουσα των γαιών αξίαν και που καθορίζεται δι' αποφάσεως της οικείας κατά το άρθρον 71 του Αγροτικού Κώδικα Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εις ην μετέχει μετά ψήφου και ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος, γνωστοποιούμενης δια τοιχοκολλήσεως της εις το κοινοτικό κατάστημα της κοινότητος εν τη περιφέρεια της οποίας κείται η παραχωρούμενη έκτασις. Εντός τριάκοντα ημερών από της τοιχοκολλήσεως η επιτροπή Απαλλοτριώσεων οίκοθεν ή επί τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου δύναται να αναθεωρήσει την απόφαση της. Απράκτου παρεχομένης της προθεσμίας ή με την απόρριψη της ενστάσεως ή απόφασις καθίσταται οριστική ή αμετάκλητος και κοινοποιείται εις τον προς ον η παραχώρησις.

 

4. Μετά την καταβολή του τιμήματος, που γεννάται υπό του προς ον η παραχώρησις εφ' άπαξ και εντός εξαμήνου από της κατά τα άνω κοινοποιήσεως, εκδίδεται υπό της διευθύνσεως Εγγείου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας οριστικός τίτλος κυριότητος, από της μεταγραφής του οποίου μεταβιβάζεται η κυριότης εις τον προς ον η παραχώρησις.

 

5. Η παραχωρούμενη κυριότης τελεί υπό την αίρεσιν της, εντός τριετίας από της κοινοποιήσεως της περί καθορισμού του τιμήματος οριστικής και αμετακλήτου αποφάσεως της κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπής, λειτουργίας των περί ων η παράγραφος 1 επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, δυναμένης της προθεσμίας ταύτης να παραταθεί εφ' άπαξ και ουχί πλέον της τριετίας δι' αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Βιομηχανίας και Γεωργίας. Μη πραγματοποιούμενης της αιρέσεως ταύτης εντός της αρχικής ή κατά παράτασιν προθεσμίας, ανακαλείται υποχρεωτικώς η παραχώρησις δι' αποφάσεως των ως άνω υπουργών, που κοινοποιείται εις τον αρμόδιο μεταγραφοφύλακα προς διαγραφήν της μεταγραφής του οικείου τίτλου κυριότητος. Εκ της ανακλήσεως της παραχωρήσεως, ουδεμία υποχρέωσις υφίσταται προς επιστροφήν του καταβληθέντος τιμήματος, λογιζομένου ως αποζημίωσις χρήσεως, άπαντα δε τα επί της εκτάσεως κτίσματα περιέρχονται, δυνάμει του παρόντος, εις την κυριότητα του δημοσίου, άνευ καταβολής εκ μέρους τούτου οιασδήποτε αποζημιώσεως.

 

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που καθορίζεται προθεσμία πραγματοποίησης της επένδυσης, με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά αναπτυξιακούς νόμους ή κανονισμούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο προς την προθεσμία που χορηγείται με τον αναπτυξιακό νόμο ή τον κανονισμό ή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

6. Επί ποινή απολύτου ακυρότητας των σχετικών δικαιοπραξιών, απαγορεύεται η δια πράξεων εν ζωή πώλησις ή οπωσδήποτε διάθεσις προς οιονδήποτε τρίτον των κατά τις διατάξεις του παρόντος παραχωρουμένων εκτάσεων ή η σύστασις επ' αυτών εμπραγμάτου δικαιώματος, προ της παρόδου εικοσαετίας από της μεταγραφής του οριστικού τίτλου κυριότητος.

 

7. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται:

 

α) Η, κατά τα ανωτέρω διάθεσις, μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος, μόνον εν τω συνόλω εκάστης παραχωρούμενης εκτάσεως και εφ' όσον έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι δια την λειτουργία της επιχειρήσεως απαραίτητοι κτιριακές και μηχανολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις και δεν μεταβάλλεται ο σκοπός δι' ον παραχωρήθηκε η έκτασις απάντων τούτων διαπιστουμένων δια πρακτικού τριμελούς επιτροπής, συγκείμενης εκ των προϊσταμένων της υπηρεσίας Γεωργίας, της υπηρεσίας Βιομηχανίας ή εν ελλείψει τοιαύτης της οικείας επιθεωρήσεως Βιομηχανίας και του Οικονομικού Εφόρου της οικείας Νομαρχίας ή των νομίμων αναπληρωτών των, που μνημονεύονται και προσαρτάται στο οικείο συμβόλαιο.

 

β) Μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος, η εγγραφή υποθήκης επί της παραχωρηθείσης εκτάσεως, προς διασφάλιση δανείων, παρά πιστωτικών ιδρυμάτων, αναγνωριζομένων ως τοιούτων υπό της τραπέζης της Ελλάδος, προοριζομένων αποκλειστικώς δια την ίδρυση ή επέκτασιν επ' αυτής, της, δι' ην αυτή παραχωρήθηκε, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή κτηνοτροφικής επιχειρήσεως.

 

γ) Η συνεισφορά της παραχωρηθείσης εκτάσεως εις Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί, ης τινός σκοπός θα είναι η εκτέλεσις των εν παραγράφω 1 έργων, ταύτης υπεισερχομένης εις όλες τις εκ της παραχωρήσεως υποχρεώσεις και βάρη.

 

8. Οι Υπουργοί Συντονισμού, Βιομηχανίας και Γεωργίας, δύναται όπως ορίσουν δι' αποφάσεως των, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί εκτάσεων παραχωρουμένων εις την Ελληνική Τράπεζαν Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), ή εις εταιρείας, των οποίων τις μετοχές κατέχει αυτή κατά πλειοψηφία.

 

9. για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, καθώς και για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων θερμοκηπίων ή την εκτροφή ή εκμετάλλευση ζώων, ιδίως γουνοφόρων ή υδρόβιων οργανισμών, επιτρέπεται η εκμίσθωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα των εκτάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 του άρθρου 1 του παρόντος και 1 του άρθρου 11 του νόμου 1734/1987. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης, το αρμόδιο όργανο, το μίσθωμα, ο τρόπος καταβολής του, οι συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

}Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.