Νομοθετικό διάταγμα 203/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατόπιν υποβολής σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και της κατά νόμον αδείας σκοπιμότητος, δι' αποφάσεως των υπουργών Συντονισμού, Γεωργίας και Βιομηχανίας και μετά γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, επιτρέπεται η παραχώρησις προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα κοινοχρήστων εκτάσεων, που εποικίστηκαν κατά την αγροτική εν γένει νομοθεσία ([Π] Αγροτικός κώδικας, κώδικας αποστραγγιζόμενων γαιών κ.λ.π.) περιοχών, προς ίδρυση ή επέκτασιν πάσης φύσεως επαρχιακών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

 

2. Επίσης επιτρέπεται η παραχώρησις των αυτών ως άνω εκτάσεων αποκλειστικώς και μόνον δια την κατασκευήν των αναγκαίων εγκαταστάσεων προς ίδρυση ή επέκτασιν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή μονάδων συγκεντρώσεως και διαθέσεως βοοειδών καταλλήλων δι' αναπαραγωγή παρά φορέων παρεμβάσεως. Εις την περί παραχωρήσεως απόφαση, καθορίζονται και οι όροι της εκμεταλλεύσεως της παραχωρούμενης εκτάσεως, η παράβασις των οποίων συνεπάγεται την έκπτωση του παραχωρησιούχου ή του εξ αυτού που έλκει δικαιώματα εκ της παραχωρούμενης εκτάσεως, που κηρύσσεται δι' αποφάσεως των ως άνω υπουργών, υποκείμενης εις μεταγραφήν, εφαρμοζομένων, ως προς το καταβληθέν τίμημα και τα εν τη εκτάσει ανεγερθέντα κτίσματα, των εν τη παραγράφω 5 του παρόντος οριζομένων.

 

3. Οι ως άνω παραχωρήσεις ενεργούνται επί τιμήματος υπέρ του ειδικού ταμείου εποικισμού ή του οικείου δήμου ή κοινότητος, εφ' όσον πρόκειται περί εκτάσεων της μορφής του άρθρου 164 του [Π] Αγροτικού Κώδικα, που ισούται προς την τρέχουσα των γαιών αξίαν και καθοριζομένων δι' αποφάσεως της οικείας κατά το άρθρο 71 του [Π] Αγροτικού Κώδικα Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εις ην μετέχει μετά ψήφου και ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος, που γνωστοποιείται δια τοιχοκολλήσεως της εις το κοινοτικό κατάστημα της κοινότητος εν τη περιφέρεια της οποίας κείται η παραχωρούμενη έκτασις. Εντός τριάκοντα ημερών από της τοιχοκολλήσεως η επιτροπή Απαλλοτριώσεων οίκοθεν ή επί τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου δύναται να αναθεωρήσει την απόφαση της. Απράκτου παρεχομένης της προθεσμίας ή απορριπτόμενης της ενστάσεως ή απόφασις καθίσταται οριστική ή αμετάκλητος και κοινοποιείται εις τον προς ον η παραχώρησις.

 

4. Μετά την καταβολή του τιμήματος, που γεννάται υπό του προς ον η παραχώρησις εφ' άπαξ και εντός εξαμήνου από της κατά τα άνω κοινοποιήσεως, εκδίδεται υπό της διευθύνσεως Εγγείου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας οριστικός τίτλος κυριότητος, από της μεταγραφής του οποίου μεταβιβάζεται η κυριότης εις τον προς ον η παραχώρησις.

 

5. Η παραχωρούμενη κυριότης τελεί υπό την αίρεσιν της, εντός τριετίας από της κοινοποιήσεως της περί καθορισμού του τιμήματος οριστικής και αμετακλήτου αποφάσεως της κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπής, λειτουργίας των περί ων η παράγραφος 1 επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, δυναμένης της προθεσμίας ταύτης να παραταθεί εφ' άπαξ και ουχί πλέον της τριετίας δι' αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Βιομηχανίας και Γεωργίας. Μη πραγματοποιούμενης της αιρέσεως ταύτης εντός της αρχικής ή κατά παράτασιν προθεσμίας, ανακαλείται υποχρεωτικώς η παραχώρησις δι' αποφάσεως των ως άνω υπουργών, που κοινοποιείται εις τον αρμόδιο μεταγραφοφύλακα προς διαγραφήν της μεταγραφής του οικείου τίτλου κυριότητος. Εκ της ανακλήσεως της παραχωρήσεως, ουδεμία υποχρέωσις υφίσταται προς επιστροφήν του καταβληθέντος τιμήματος, λογιζομένου ως αποζημίωσις χρήσεως, άπαντα δε τα επί της εκτάσεως κτίσματα περιέρχονται, δυνάμει του παρόντος, εις την κυριότητα του δημοσίου, άνευ καταβολής εκ μέρους τούτου οιασδήποτε αποζημιώσεως.

 

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που καθορίζεται προθεσμία πραγματοποίησης της επένδυσης, με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά αναπτυξιακούς νόμους ή κανονισμούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο προς την προθεσμία που χορηγείται με τον αναπτυξιακό νόμο ή τον κανονισμό ή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

6. Επί ποινή απολύτου ακυρότητας των σχετικών δικαιοπραξιών, απαγορεύεται η δια πράξεων εν ζωή πώλησις ή οπωσδήποτε διάθεσις προς οιονδήποτε τρίτον των κατά τις διατάξεις του παρόντος παραχωρουμένων εκτάσεων ή η σύστασις επ' αυτών εμπραγμάτου δικαιώματος, προ της παρόδου εικοσαετίας από της μεταγραφής του οριστικού τίτλου κυριότητος.

 

7. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται:

 

α) Η κατά τα ανωτέρω διάθεσις μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος, μόνον εν τω συνόλω εκάστης εκτάσεως και εφ' όσον: α) έχουν ανεγερθεί οι δια την λειτουργία της επιχειρήσεως απαραίτητοι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά ποσοστόν τουλάχιστον 20 % του συνόλου των υπό της οικείας μελέτης προβλεπομένων, και β) αυτή γίνεται ή προς εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού, δι' ον παραχωρήθηκε ή έκτασις, ή προς τον σκοπόν ιδρύσεως ή επεκτάσεως πάσης φύσεως επαρχιακής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, απάντων τούτων διαπιστουμένων δια πρακτικού τριμελούς Επιτροπής, συγκείμενης εκ των Προϊσταμένων της Διευθύνσεως Γεωργίας, της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή εν ελλείψει ταύτης της οικείας Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας και του Οικονομικού Εφόρου της οικείας Νομαρχίας ή των νομίμων αναπληρωτών των, που μνημονεύεται και προσαρτάται εις το οικείον συμβόλαιον μεταβιβάσεως. Από της μεταγραφής του συμβολαίου μεταβιβάσεως. Από της μεταγραφής του συμβολαίου τούτου, η εις τον αγοραστή περιεχόμενη κυριότης τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος.

 

β) Μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος, η εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ή η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης ως και η παραχώρησις συμβατικής υποθήκης εκ μέρους του προς ον η παραχώρησις, επί της κατά τα ανωτέρω παραχωρηθείσης εκτάσεως, μόνον υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων αναγνωριζομένων ως τοιούτων παρά της Τραπέζης της Ελλάδος και μόνον προς ασφάλειαν των υπ' αυτών διενεργουμένων χρηματοδοτήσεων ή παρεχομένων εγγυήσεων, προοριζομένων αποκλειστικώς δια την ίδρυση ή επέκτασιν επ' αυτής, της δι' ην αυτή παραχωρήθηκε, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή κτηνοτροφικής επιχειρήσεως ως και δια την προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού ή δια κεφάλαιον κινήσεως αυτών. Το κύρος των κατά τα άνω εγγραφομένων υποθηκών ή προσημειώσεων δεν θίγεται και εις ην περίπτωσιν ανακληθεί κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου η παραχώρησις της εφ' ης η υποθήκη ή προσημείωσις εκτάσεως και διαγραφή η μεταγραφή του εκδοθέντος οικείου τίτλου κυριότητος. Ο συνεπεία αναγκαστικής εκτελέσεως και πλειστηριασμού τούτον ενυπόθηκου ακινήτου γενόμενος κύριος αυτού, δύναται να χρησιμοποιήσει τούτο μόνον δι' ον η παραχώρησις σκοπόν ή δια την εγκατάσταση ετέρας βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή κτηνοτροφικής επιχειρήσεως, ως και να μεταβιβάσει ή οπωσδήποτε διαθέσει τούτο προς τρίτον μόνον προς χρησιμοποίησή του δια τον αυτόν ως άνω σκοπόν, πλην της περιπτώσεως κατακυρώσεως του ακινήτου εις πιστωτικά ιδρύματα δι' ην αναστέλλεται, καθ' ον χρόνον τούτο θα τελεί στην κυριότητά τους, η υποχρέωσις τυχόν ολοκληρώσεως των απαραιτήτων δια την λειτουργία της επιχειρήσεως, κτιριακών και μηχανολογικών εργασιών και συνεχίσεως του σκοπού δι' ον η παραχώρησις.

 

γ) Η συνεισφορά της παραχωρηθείσης εκτάσεως σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί, ης σκοπός είναι η εκτέλεσις των εν παραγράφω 1 έργων, ταύτης υπεισερχομένης εις όλες τις εκ της παραχωρήσεως υποχρεώσεις και βάρη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 666/1977 (ΦΕΚ 234/Α/1977).

 

8. Οι Υπουργοί Συντονισμού, Βιομηχανίας και Γεωργίας, δύναται όπως ορίσουν δι' αποφάσεως των, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί εκτάσεων παραχωρουμένων εις την Ελληνική Τράπεζαν Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), ή εις εταιρείας, των οποίων τις μετοχές κατέχει αυτή κατά πλειοψηφία.

 

9. Για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, καθώς και για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων θερμοκηπίων ή την εκτροφή ή εκμετάλλευση ζώων, ιδίως γουνοφόρων ή υδρόβιων οργανισμών, επιτρέπεται η εκμίσθωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα των εκτάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 του άρθρου 1 του παρόντος και 1 του άρθρου 11 του νόμου 1734/1987. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης, το αρμόδιο όργανο, το μίσθωμα, ο τρόπος καταβολής του, οι συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.