Νόμος 666/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών επί γεωργικών κλήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959, περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεών τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων, εφαρμόζονται και επί μεταβιβάσεως γεωργικών κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων γενομένων μέχρι της 31-12-1976, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετικού διατάγματος.

 

2. Δια την κύρωση των περί ων οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων, ως και δια την έκδοση αποφάσεως περί υποχρεώσεως προς τέλεση της περί οριστικής μεταβιβάσεως δικαιοπραξίας, περί ης η παράγραφος 5 εδάφιον 2 του αυτού άρθρου, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, της τοποθεσίας του ακινήτου, όπερ αποφαίνεται περί της μεταβιβάσεως της κυριότητος ή της τελέσεως της δικαιοπραξίας, κατόπιν αιτήσεως του υπέρ ου η μεταβίβασις, ή των κληρονόμων του, δικάζον κατά την διαδικασίαν περί εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται μόνον το ένδικο μέσον της εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου εις την περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείον, δικάζοντος και τούτου κατά την αυτήν διαδικασίαν.

 

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτησις υποβάλλεται εις το αρμόδιο Ειρηνοδικείον εντός προθεσμίας δύο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

4. Η δια της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προβλεπομένη ετησία προθεσμία προς εκπλήρωση των κατά την αυτήν παράγραφο όρων δια την κύρωση ανωμάλων κατά τον [Π] Αγροτικό Νόμο δικαιοπραξιών παρατείνεται αφ' ης έληξε και επί μίαν εισέτι διετία από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 

5. Δια την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 κύρωση μεταβιβάσεων γενομένων δι' ιδιωτικών εγγράφων, ιδιωτικά έγγραφα μεταβιβάσεως κλήρων ή κληροτεμαχίων μη φέροντα την υπογραφή του αγράμματου εκδότου αυτών, αλλά υπογραφέντα υπό ετέρου προσώπου κατ' εντολήν του, ή φέροντα αντί υπογραφής έτερα σημεία (π.χ. σταυρόν, δακτυλικά αποτυπώματα κ.λ.π.) τεθέντα υπ' αυτού ενώπιον μαρτύρων ή ιδιωτικά έγγραφα που συντάχθηκαν ενώπιον μαρτύρων, οίτινες υπέγραψαν εν αυτούς, αποτελούν αρχήν εγγράφου αποδείξεως, εάν η εκ των εγγραφών τούτων εμφαινόμενη δικαιοπραξία, επιβεβαιώνεται και εκ του γεγονότος της επί δεκαετία τουλάχιστον, προ της ισχύος του παρόντος νόμου, εγκαταστάσεως και ασκήσεως δικαίων νομής, δια της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου παρά του προς ον η μεταβίβασις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.