Νόμος 666/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Παραχώρηση αυθαιρέτως κατεχόμενων κοινόχρηστων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η παραχώρησις εις κατά κύριον επάγγελμα γεωργούς εκτάσεως μέχρι δέκα στρεμμάτων εκ κοινοχρήστων εξ οριστικής ή μη διανομής γαιών των περιπτώσεων δ' και ε' του άρθρου 31 του Αγροτικού Κώδικα, της αυτής κατηγορίας γαιών του άρθρου 164 του ιδίου Κώδικα, ως και αδιαθέτων κλήρων, εφ' όσον έγιναν αυθαιρέτως υπό αυτών συστηματικές φυτείες δι' αμπέλων, ελαιών ή οπωροφόρων δένδρων, έχουσες ηλικία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος ουχί μικρότερα των οκτώ ετών και υφίστανται ως τοιαύτες κατά τον χρόνον της εκδικάσεως της σχετικής περί παραχωρήσεως αιτήσεως. Επί καθολικών ή ειδικών διαδόχων του εμφυτευτή της κατά τα άνω παραχωρήσεως, δικαιούνται μόνον οι εξ αυτών γεωργοί. Της ως άνω παραχωρήσεως εξαιρούνται:

 

α) Οι γαίες αίτινες ως εκ της θέσεώς των, του προορισμού των ή της τουριστικής ή άλλης μορφής αξιοποιήσεως της περιοχής έχουν οικοπεδική ή δυσαναλόγως μεγάλην δια γεωργική έκταση αξίαν ή αίτινες κείνται εις απόσταση μέχρι 1.000 m από της θαλάσσης.

β) Οι εκτάσεις που κηρύχθηκαν ή θα κηρυχθούν ως δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.

 

2. Επίσης επιτρέπεται η παραχώρησις, σε αυτούς που ανήγειραν αυθαιρέτως προς αυτοστέγαση μόνιμο κτίσμα σημαντικής αξίας επί γαιών των κατά την προηγούμενη παράγραφο κατηγοριών κειμένων οπωσδήποτε εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων, εκτάσεως μη δυναμένης να υπερβεί μετά του επ' αυτής κτίσματος το ελάχιστον εμβαδόν ενός αρτίου οικοπέδου πλην αν το απομένον τμήμα της κατεχόμενης εκτάσεως δεν αποτελεί ή δια τακτοποιήσεως δεν δύναται να αποτελέσει εν άρτιο οικόπεδον, εφ' όσον αποδεικνύεται η συνεχής κατοχή της εκτάσεως επί δεκαετία και η προ πενταετίας ανέγερσις του κτίσματος προ της ισχύος του παρόντος στο πρόσωπο του αυθαιρέτου κατόχου και του τυχόν καθολικού ή ειδικού διαδόχου αυτού. Εάν η παρά του κτίσματος καταλαμβανόμενη έκτασις είναι μεγαλυτέρου εμβαδού, επιτρέπεται η παραχώρησις συνεχόμενης εκτάσεως μέχρις εμβαδού ενός εισέτι αρτίου οικοπέδου, εφ' όσον η επί πλέον της καταλαμβανόμενης υπό του κτίσματος έκτασις δεν δύναται να αποτελέσει αυτοτελώς ή δια συνενώσεώς της μετά συνεχομένων, των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου εκτάσεως, άρτιο οικόπεδον.

 

3. Οι ως άνω παραχωρήσεις γίνονται επί τη καταβολή τιμήματος ίσου προς την τρέχουσα, κατά τον χρόνον της εκδικάσεως της σχετικής περί παραχωρήσεως αιτήσεως των γαιών, αξίαν, εξαιρέσει των εις παραμεθορίους περιοχές παραχωρουμένων εκτάσεων δια της οποίας το τίμημα ορίζεται εις το ήμισυ της τρεχούσης αξίας αυτών. Το οφειλόμενο τίμημα καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ή εφ' όσον πρόκειται περί γαιών της κατηγορίας του άρθρου 164 του Αγροτικού Κώδικα, υπέρ του οικείου Δήμου ή Κοινότητος και εξοφλείται εις 5 ίσες ετησίας ατόκους δόσεις, εισπράττεται δε κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Εκάστη δόσις θα καταβάλλεται την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, της πρώτης τούτων αρχομένης από του επομένου της παραχωρήσεως έτους.

 

4. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως καταβολής μιας δόσεως πέρα του τριμήνου, ο οικείος Νομάρχης δι' αποφάσεως του κηρύσσει έκπτωτο τον εις καταβολή υπόχρεων εκ της γενομένης εις τούτον παραχωρήσεως. Δόσεις που καταβλήθηκαν έναντι του τιμήματος δεν επιστρέφονται θεωρούμενες ως αποζημίωσις χρήσεως.

 

5. Η ως άνω παραχώρηση ως και ο καθορισμός του καταβλητέου τιμήματος γίνονται δι' αποφάσεως της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εις ην μετέχουν υποχρεωτικώς μετά ψήφου και ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος και ο Προϊστάμενος της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας μετά προηγούμενη καταμέτρηση της αιτουμένης προς παραχώρηση εκτάσεως. Ως κριτήριον προς διάγνωση της πραγματικής αξίας του παραχωρουμένου ακινήτου λαμβάνεται υπ' όψιν ιδία η κατά τον χρόνον της εκδικάσεως της περί παραχωρήσεως αιτήσεως διαμορφωθείσα αξία παρακειμένων και ομοειδών ακινήτων μη συνυπολογιζομένης της προσκτηθείσης μείζονος των γαιών αξίας εκ των γενομένων εμφυτεύσεων ή της ανεγέρσεως κτισμάτων. Η συνδρομή των κατά το παρόν άρθρο προϋποθέσεων παραχωρήσεως και το ύψος του οφειλομένου τιμήματος, δέον να βεβαιώνεται πλήρως και αιτιολογημένως στην απόφαση. Τα αυτά ισχύουν και εν περιπτώσει απορρίψεως της περί παραχωρήσεως αιτήσεως, λόγω μη συνδρομής των κατά τα άνω προϋποθέσεων παραχωρήσεως.

 

6. Πας αξιών παραχώρηση γαιών κατά το παρόν άρθρον οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εις την οικεία κατά τα άνω Επιτροπή Απαλλοτριώσεων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ης παρερχόμενης απράκτου εκπίπτει παντός δικαιώματος και αποβάλλεται διοικητικώς εκ της κατεχόμενης εκτάσεως άνευ ουδεμιάς αξιώσεως αποζημιώσεώς του δια τις δαπάνες εμφυτεύσεως ή των ανεγερθέντων κτισμάτων. Τα αυτά ισχύουν και εν περιπτώσει απορρίψεως της περί παραχωρήσεως αιτήσεως.

 

7. Μέχρι της ολικής εξοφλήσεως του καθορισθέντος τιμήματος ή κυριότητος των γαιών παραμένει εις το Δημόσιον μόνον δε μετά την ολοσχερή εξόφληση εκδίδεται παρά του οικείου Νομάρχου το σχετικό παραχωρητήριον, όπερ αποτελεί τίτλο προς μεταγραφήν.

 

8. Δεν υπάγονται εις τις διατάξεις του παρόντος άρθρου οι γαίες περί ων τα άρθρα 294 έως 304 [Π] του Αγροτικού Κώδικα.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί των κατά τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα που έχουν μεταβιβαστεί ή μεταβιβαζομένων κοινοχρήστων εκτάσεων εις τους Δήμους ή Κοινότητας.

 

10. Οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκκρεμούσες παρά τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων αιτήσεις ρυθμίζονται κατά τα υπό του παρόντος οριζόμενα, τα δε της εξοφλήσεως του οφειλομένου τιμήματος δια τις προ της δημοσιεύσεως γενόμενες κατά τις ισχύουσας τότε διατάξεις παραχωρήσεις, ρυθμίζονται κατά τα υπό των διατάξεων τούτων οριζόμενα.

 

11. Κατ' εξαίρεση των υπό των ανωτέρω παραγράφων οριζομένων, κοινόχρηστοι εκτάσεις των περιπτώσεων δ' και ε' του άρθρου 31 του Αγροτικού Κώδικα, μεταβιβασθείσες ή μη εις τις οικείας Κοινότητας, εφ' ων υφίστανται μόνιμα κτίσματα ανεγερθέντα προ εικοσιπενταετίας τουλάχιστον προ της δημοσιεύσεως του παρόντος παραχωρούνται δι' αποφάσεως της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, μέχρι της υπό του κτίσματος καταλαμβανόμενης εκτάσεως και του περί αυτό αναγκαίου χώρου, μη δυναμένων να υπερβούν καθ' οιανδήποτε περίπτωσιν το εμβαδόν των 1.500 m2, εις τους κατά την δημοσίευση του παρόντος κατόχους του κτίσματος, εφ' όσον η προς παραχώρηση έκτασις απέχει πλέον των 500 m από της θαλάσσης, παραχωρήθηκε δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων βάσει του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1832/1951 ήτις ανεκλήθη κατά την τελευταία εξαετία, κατεβλήθη το υπ' αυτής καθορισθέν τίμημα και αυτοί ασκούν πράξεις διακατοχής επί μίαν τουλάχιστον εικοσιπενταετία, κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης προς την ανωτέρω Επιτροπή εντός εξαμήνου αποκλειστικής προθεσμίας από της ισχύος του παρόντος. Εφ' όσον ανεγέρθηκαν ή κατέχονται περισσότερα κτίσματα παρά διαφόρων, στο πρόσωπο εκάστου των οποίων υφίστανται οι υπό της παρούσης παραγράφου προϋποθέσεις, δύναται η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων να παραχωρεί διαιρετά την αντίστοιχη εφ' ης το κτίσμα έκταση μη δυνάμενη να υπερβεί δι' έκαστον παραχωρησιούχο τα 1.000 m2. Οι ως άνω παραχωρήσεις γίνονται επί τη καταβολή υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ της οικείας Κοινότητος εφ' όσον αυτές είχαν μεταβιβασθεί εις αυτήν, τιμήματος μη δυναμένου να υπερβεί το δεκαπλάσιο της υπό της ανακληθείσης αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων καθορισθείσης και καταβληθείσης αξίας των.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.