Νόμος 666/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παραχώρηση κοινόχρηστων και διαθέσιμων μικροεκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κοινόχρηστοι εποικιστικές εκτάσεις της μορφής του άρθρου 197 του [Π] Αγροτικού Κώδικα μη μεταβιβασθείσες εις τις οικείας Κοινότητας ή διαθέσιμοι τοιαύτες, μη δυνάμενες ως εκ της φύσεως αυτών ή του εμβαδού των ν' αποτελέσουν αντικείμενον παραχωρήσεώς των προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών ή μη δυνάμενες να εκποιηθούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 258 του [Π] Αγροτικού Κώδικα, δύναται, λαμβανομένης υπ' όψιν και της μορφολογίας αυτών, να παραχωρούνται, εις τον όμορο ή όμορους κληρούχους ή ιδιοκτήτες, αντί τιμήματος ίσου προς την τρέχουσα αξίαν αυτών δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εις την οποίαν μετέχουν, μετά ψήφου, ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος και ο οικείος ελεγκτής τοπογράφος μηχανικός της Επιτροπής αποφαινομένης και περί της συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων. Η παραχώρησις χωρεί κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων εις την ως είρηται Επιτροπή το δε οφειλόμενο τίμημα, το οποίον καθορίζεται υπό της ανωτέρω Επιτροπής, εξοφλείται εφ' άπαξ και καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. Μετά την καταβολή του τιμήματος εκδίδεται παρά του οικείου Νομάρχου οριστικός τίτλος κυριότητος από της μεταγραφής του οποίου μεταβιβάζεται η κυριότης εις τον προς ον η παραχώρησις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας.

 

2. Οι αυτές ως άνω εκτάσεις, εφ' όσον δεν καθίσταται δυνατή η παραχώρησις ή η εκποίησις κατά τις διατάξεις του άρθρου 258 του Αγροτικού Κώδικα δύνανται να εκποιούνται, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, δια δημοπρασίας εφαρμοζομένων ως προς την διενέργειαν ταύτης αναλόγως των διατάξεων του από 11-07-1942 Κανονιστικού Διατάγματος περί τρόπου εκποιήσεως ακινήτων υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.