Νόμος 666/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διοικητική αποβολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παντός αυθαιρέτως που κατέλαβε ή επιχειρεί κατάληψη κοινοχρήστων και διαθεσίμων εκτάσεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας και ασχέτως του χρόνου καταλήψεως τούτων, συντάσσεται παρά της αρμοδίας Διευθύνσεως Γεωργίας, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής.

 

2. Κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής επιτρέπεται ανακοπή ενώπιον του αρμοδίου εκ της τοποθεσίας του ακινήτου Ειρηνοδικείου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως. Αντίγραφον της ανακοπής κοινοποιείται εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας προς το Ελληνικό Δημόσιον νομίμως εκπροσωπούμενο, προς τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και προς τον αρμόδιο κατά τόπον Διευθυντή Γεωργίας, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως ταύτης.

 

3. Ο καθ' ου απευθύνεται το πρωτόκολλον θεωρείται ότι αποδέχθηκε τούτο, εάν της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών από της κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου, δεν ασκήσει κατ' αυτού ανακοπή.

 

4. Εις την άσκηση της ανακοπής νομιμοποιείται μόνον ο αξιών δικαίωμα κυριότητος της εξ ης απεβλήθη εκτάσεως, φέρων το βάρος της αποδείξεως του ισχυρισμού του συνεκτιμώμενων των παρά του Δημοσίου προσαγομένων κτηματολογικών και λοιπών στοιχείων.

 

5. Επί της προδικασίας και της εκδικάσεως της ανακοπής τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων. Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ασκούμενης ανακοπής εις το βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται.

 

6. Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεσις απευθυνόμενη ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την διαδικασίαν του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων, μη επιτρεπομένης παραπομπής της υποθέσεως εις το Πολυμελές Πρωτοδικείον. Η έφεσις ασκείται κατά τις κοινές διατάξεις εντός τριακονθήμερης προθεσμίας από της επιδόσεως της αποφάσεως. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς Πρωτοδικείου ουδέν ένδικο μέσον χωρεί.

 

7. Οι δια του παρόντος άρθρου τασσόμενες προθεσμίες δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Επί κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται οι ειδικές προς εμφάνιση αυτού προθεσμίες.

 

8. Η άσκησις της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν του ως άνω πρωτοκόλλου, αιτήσει όμως αυτού που ανακόπτει, δύναται το Μονομελές Πρωτοδικείον δια πράξεως αυτού να διατάξει την αναστολή της εκτελέσεως μέχρις εκδόσεως της επί ανακοπής τελεσίδικης απόφασης.

 

9. Η εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ανατίθεται με απόφαση του Νομάρχη στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες υποχρεούνται να συντάξουν πρακτικό για την εκτέλεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

10. Μετά την τελεσιδικία του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής πας που δεν συμμορφώνεται προς τούτο υπόκειται, διωκόμενος και αυτεπαγγέλτως, εις τις υπό των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων προβλεπόμενες ποινές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.