Νόμος 666/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ανάκληση αποφάσεων Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί έκπτωσης κληρούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκδοθείσες αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί εκπτώσεως κληρούχων, των κατά τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1366/1938 περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις τις παραμεθορίους, παράκτιες κ.λ.π. περιοχές παραμεθορίων περιοχών ή κληρονόμων αυτών, που πούλησαν τον κλήρο των (γαίας - οικόπεδα) προς της εκπτώσεώς των δι' ανωμάλων δικαιοπραξιών, περί ων το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959, ως τροποποιείται δια του άρθρου 2 του παρόντος, ανακαλούνται δι' αποφάσεως της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εκδιδομένης τη αιτήσει του αγοραστού ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού, υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφ' όσον από της κατά τα άνω μεταβιβάσεως του κλήρου εγκαταστάθηκαν αυτοί και εξακολουθούν να ευρίσκονται εις την νομή αυτού, είναι δε κατ' επάγγελμα αγρότες και αυτοκαλλιεργητές. Εάν, μετά την έκπτωση του πωλητού κληρούχου, ο κλήρος διετέθη εις τρίτον κληρούχο δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ανακαλείται, αυτή, θεωρούμενη ως μηδέποτε εκδοθείσα, ως προς τον παραχωρηθέντα κλήρο, εφ' όσον δεν εγκαταστάθηκε πράγματι ούτος επί του κλήρου δι' οιονδήποτε λόγον ή εφ' όσον δεν εξεδόθη υπέρ του τρίτου κληρούχου ο οριστικός τίτλος κυριότητος.

 

2. Κληρούχοι παραμεθορίων περιοχών ή κληρονόμοι αυτών που μεταβίβασαν τους κλήρους των ανώμαλα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος, δεν υπόκεινται εις έκπτωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2536/1953 περί επανεποικισμού των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών, ως τροποποιήθηκε, εφ' όσον στο πρόσωπό του προς ον η μεταβίβασις αγοραστού υφίστανται οι εν τη ανωτέρω παραγράφω προϋποθέσεις τούτων διαπιστουμένων δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.