Νόμος 1418/84 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ειδικές οργανωτικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα καθορίζεται η έδρα, η διάρκεια λειτουργίας, η οργάνωση, η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, που μπορεί να γίνει και με υπαλλήλους από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα που σχετίζεται με την κατασκευή η τη χρήση των έργων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με τα διατάγματα αυτά μπορεί να γίνεται η ανάθεση στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων για τα έργα που υπάγονται σ' αυτές και ιδιαίτερα αρμοδιοτήτων για τη μελέτη τους η αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως επίσης μπορεί να γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων για τα έργα αυτά σε άλλες περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων μπορεί να συσταθούν και για ομάδες έργων. Στην περίπτωση αυτή στην οργάνωση περιλαμβάνεται και η σύσταση των επί τόπου κάθε έργου γραφείων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 5 του νόμου 679/1977 εφαρμόζεται ανάλογα και για νομαρχιακού επιπέδου έργα.

 

3. Στο τέλος του αυτού άρθρου 5 του νόμου 679/1977 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

 

{4. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μπορεί να αποσπασθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στη διοίκηση, το σχεδιασμό, μελέτη ή κατασκευή ορισμένου έργου επιστημονικό προσωπικό οποιοδήποτε άλλου φορέα του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται.

 

α) από άλλη δημόσια υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου η εποπτεύοντος Υπουργού ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για τον υπάλληλο υπηρεσιακού συμβουλίου που αποσπάται.

 

β) από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν.

 

Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής διαρκούν όσο χρόνο απαιτεί το έργο, όχι όμως πέραν της πενταετίας για την απόσπαση απ' τον Υπαλληλικό Κώδικα ή άλλη διάταξη.}

 

4. Στις δαπάνες που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ίδιου νόμου 679/1977 περιλαμβάνονται και δαπάνες για την παροχή στέγης στο προσωπικό επίβλεψης του έργου στη θέση των έργων ή κοντά σε αυτά.

 

5. Σε περιπτώσεις που η κατασκευή των έργων γίνεται εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων που ασχολούνται με την επίβλεψή τους είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε βάρδιες που κανονίζονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 754/1978 (ΦΕΚ 17/Α/1978) και η απασχόληση γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 7 του νόμου [Ν] 754/1978.

 

6. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που αποκτούν τεκμηριωμένα γνώσεις και πείρα στα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζονται κατά τη εκτέλεση των δημόσιων έργων, μπορεί να ανατίθεται η ανάπτυξη αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς να απαιτείται άλλος μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτική πείρα. Η ανάθεση γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος του αντίστοιχου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με σύμβαση στην οποία κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982). Η απόκτηση των γνώσεων και της πείρας που απαιτεί η διάταξη αυτή βεβαιώνεται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Για την ανάθεση διδασκαλίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.