Νόμος 716/77 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε σύμβαση εκπόνησης μελέτης ορίζονται προθεσμίες για την περάτωση της μελέτης από τον ανάδοχο στο σύνολό της και κατά στάδια. Για την υπέρβαση των προαναφερόμενων προθεσμιών με υπαιτιότητα του ανάδοχου, ορίζεται σε βάρος του ημερήσια ποινική ρήτρα υπέρ του εργοδότη. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας υπέρ του εργοδότη δεν αίρει τυχόν δικαίωμα του εργοδότη από το νόμο ή τη σύμβαση για την κήρυξη εκπτώτου του ανάδοχου.

 

2. Η συνολική και οι προθεσμίες κατά στάδια μπορούν να παρατείνονται από τον εργοδότη, εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις, που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου. Αυτός υποχρεούται να συνεχίσει την εκπόνηση της μελέτης μέχρι επιπλέον χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση, πάντως όχι μικρότερη από τρεις μήνες. Στην περίπτωση, κατά την οποία η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω χρονικό όριο, μπορεί να χορηγηθεί έγκριση της παράτασης της προθεσμίας κατόπιν σχετικής αίτησης του ανάδοχου και μετά τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.