Νόμος 716/77 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις του ανάδοχου - έκπτωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ανάδοχος της μελέτης υποχρεούται να την εκπονήσει κατά οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο, σύμφωνα με του κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της σύμβασης και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.

 

2. Ο ανάδοχος μελέτης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αυτής εφόσον δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση.

 

3. Εάν προβλέπεται από τη σύμβαση η χρήση στοιχείων που χορηγούνται από τον εργοδότη, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ακριβή, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα χρησιμοποιήσει κατά την εκπόνηση της μελέτης. Εάν τα χορηγηθέντα στοιχεία παρουσιάζουν ανακρίβειες οι οποίες από τη φύση τους είναι δυνατόν να διαπιστωθούν από το μελετητή με γενική θεώρηση ή κατόπιν σύγκρισης και συσχέτισης διαφόρων διαθέσιμων στοιχείων στο πλαίσιο εργασιών εκπόνησης μελέτης ή ακόμη παρουσιάζουν ασάφειες ή είναι ανεπαρκή με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αρτιότητα ή η έγκαιρη εκπόνηση της μελέτης ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως περί τούτου αμελλητί τον εργοδότη, αλλιώς ευθύνεται για τις επιζήμιες συνέπειες.

 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται για την αρτιότητα της μελέτης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις αυτού, με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεως έργου, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς στον παρόντα Νόμο. Οι αξιώσεις του εργοδότη λόγω ελαττωμάτων ή παραλείψεων της μελέτης παραγράφονται μετά την παρέλευση έξι ετών από την παραλαβής της μελέτης κατά το άρθρο 22 του παρόντος.

 

5. Στην περίπτωση ύπαρξης ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, μέχρι και το τέλος της κατασκευής του έργου πρέπει ο εργοδότης να ζητά τη γνώμη του Μελετητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος πάντοτε αφενός μεν να γνωμοδοτεί εντός τασσομένης εύλογης προθεσμίας, αν ενδείκνυται η τροποποίηση για λόγους οικονομικούς και τεχνικούς και αφετέρου να δικαιολογεί ότι η τροποποίηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της επομένης παραγράφου.

 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση παντός ελαττώματος ή παραλείψεως της μελέτης, τόσο κατά την διάρκεια εκπόνησης όσο και μετά την αποπεράτωση και έγκριση της. Στην περίπτωση άρνησης του ανάδοχου ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε επανόρθωση των ως άνω ελαττωμάτων ή παραλείψεων σε βάρος του ανάδοχου, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε Γραφείο Μελετών ή Σύμπραξη Γραφείων Μελετών, που διαθέτουν το απαιτούμενα προσόντα προς ανάληψης ανάλογης μελέτης που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο. Η εκτέλεση των συμπληρώσεων αυτών σε βάρος του ανάδοχου αίρεται εφόσον αυτός αποδείξει, ότι δεν υφίσταται ελάττωμα ή παράλειψη στην εκπόνηση της μελέτης ή ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

 

7. Στην περίπτωση έκπτωσης του ανάδοχου, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη. Οι λοιπές κυρώσεις κατά του ανάδοχου και ιδία η στέρηση του δικαιώματος ανάληψης μελετών θα καθοριστούν με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων.

 

8. Οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρμόζονται και σε μελέτες που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΜΠΔΕ) που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 103/1973 (ΦΕΚ 177/Α/1973) καταργουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 9 του [Π] Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν στις συμβατικές υποχρεώσεις του μελετητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.