Νόμος 716/77 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Υπερημερίες και υποχρεώσεις εργοδότη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις υπερημερίας του εργοδότη σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεών του, γεννάται υπέρ του ανάδοχου δικαίωμα αποζημίωσης μόνο για τις θετικές ζημιές του και για το χρόνο από την έγγραφη όχληση του εργοδότη σχετικά με το θέμα αυτό από τον ανάδοχο.

 

2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύμβασης, εάν η χωρίς υπαιτιότητα του καθυστέρηση για την εκπόνηση της μελέτης υπερβεί το χρονικό όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20.

 

3. Δικαίωμα λύσης της σύμβασης έχει επίσης ο ανάδοχος στην περίπτωση διακοπής των εργασιών εκπόνησης της μελέτης, συνέπεια διαταγής ή πταίσματος του εργοδότη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, που αρχίζει από την κοινοποίηση της διαταγής περί διακοπής ή προκειμένου περί διακοπής οφειλομένης σε πταίσμα του εργοδότη, από την ημέρα της επίδοσης σε αυτόν από τον ανάδοχο ειδικής δήλωσης για διακοπή των εργασιών.

 

4. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία η έναρξη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθυστερήσει πάνω από ένα τρίμηνο με υπαιτιότητα του εργοδότη, εκτός και αν ορίζεται αλλιώς στη σύμβαση.

 

5. Αν ασκηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα παραπάνω το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, μπορεί με τη συναίνεσή του να συνεχιστεί η σύμβαση ματαιώνοντας τη λύση της κατόπιν αποζημίωσης του ανάδοχου. Η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τις θετικές ζημιές του ανάδοχου κατά το χρόνο της διακοπής ή καθυστέρησης της έναρξης ή της εκπόνησης της μελέτης, κατά τα οριζόμενα με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.