Νόμος 716/77 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Παραλαβή της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με την έκδοση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης περί συμμορφώσεως του ανάδοχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και έγκρισης της μελέτης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και η εγκριτική απόφαση του εργοδότη εκδίδονται εντός προθεσμίας που καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων.

 

2. Εάν η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει άπρακτη, η παραλαβή της μελέτης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια μετά την πάροδο διμήνου από την υποβαλλόμενη, μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ειδικής προς τούτο αίτησης του ανάδοχου, για τη διενέργεια της παραλαβής.

 

3. Εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, μπορεί με αίτηση του ανάδοχου και έγκριση από τον εργοδότη να διενεργηθεί παραλαβή αποπερατωμένης μελέτης αυτοτελούς τμήματος έργου ή σταδίου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.