Νόμος 947/79 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εταιρείες ενεργού πολεοδομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύναται να συνιστώνται ανώνυμοι εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουσες ως αποκλειστικό σκοπόν την μελέτη και εκτέλεσιν των έργων αναπτύξεως ή αναπλάσεως ζωνών ενεργού πολεοδομίας και την αγορά ή πώληση ή εκμετάλλευση των εν αυτές ακινήτων. Υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες δύνανται να μετατραπούν εις εταιρείας ενεργού πολεοδομίας δια τροποποιήσεως του καταστατικού των, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Εν τη επωνυμία των κατά την παράγραφο 1 εταιρειών δέον εις πάσαν περίπτωσιν να αναγράφονται ολογράφως οι λέξεις εταιρεία ενεργού πολεοδομίας. Το μετοχικό κεφάλαιον εταιρείας ενεργού πολεοδομίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τριάκοντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, δέον δε να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύστασιν της εταιρείας. Έκδοση ιδρυτικών τίτλων δεν επιτρέπεται. Η γενική συνέλευσις των μετόχων ανωνύμου εταιρείας ενεργού πολεοδομίας ως και η συνέλευσις των εταίρων εταιρείας ενεργού πολεοδομίας περιορισμένης ευθύνης, δεν δύναται να αποφασίσει την πρόωρη λύση της εταιρείας προ της παρελεύσεως διετίας από της πλήρους αποπερατώσεως αναληφθέντος υπ' αυτής έργου ενεργού πολεοδομίας.

 

3. Το καταστατικόν τοιαύτης εταιρείας ως και πάσα τροποποίησις αυτού ή απόφασις περί λύσεως της εταιρείας προ του δια του καταστατικού προβλεπόμενου χρόνου δεν είναι ισχυρά αν δεν εγκριθούν και υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

4. Ο τακτικός ετήσιος έλεγχος διενεργείται υπό δύο ορκωτών λογιστών εκλεγομένων μετά των αναπληρωτών των υπό της γενικής συνελεύσεως εκ καταλόγου εξ οκτώ ορκωτών λογιστών παρεχομένου υπό του εποπτικού συμβουλίου του σώματος πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της γενικής συνελεύσεως. Τον έκτακτο έλεγχο δικαιούται να ζητήσει πλην του Υπουργού Εμπορίου και ο Υπουργός Δημοσίων Έργων. Εις πάσαν περίπτωσιν λύσεως της εταιρείας ο Υπουργός Δημοσίων Έργων διορίζει δύο ανωτέρους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι εποπτεύουν το έργον της εκκαθαρίσεως.

 

5. Κατά τα λοιπά οι ως άνω εταιρείες διέπονται από τις περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.