Νόμος 947/79 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Συγκρότηση οικοδομικού συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος και εφ' όσον τούτο προβλέπει ειδικώς την σύστασιν αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού, άπαντες οι ιδιοκτήτες των εντός της ζώνης αστικού αναδασμού ευρισκομένων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δια τα εις την ιδιωτική περιουσίαν αυτών ανήκοντα ακίνητα, συνιστούν αυτοδικαίως αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό.

 

Εφ' όσον η ζώνη αστικού αναδασμού καλύπτει μείζονα έκταση και δη υπαγόμενη εις διαφόρους δήμους ή κοινότητας δύνανται να συνιστώνται δύο ή περισσότερους συνεταιρισμοί, δι' έκαστον των οποίων καθορίζεται και ιδιαίτερα περιφέρεια εντός της ως άνω ζώνης. Ιδιοκτησίες κείμενες επί των ορίων μεταξύ δύο συνεταιρισμών υπάγονται εξ ολοκλήρου εις τον συνεταιρισμό εις την περιφέρεια του οποίου κείται το μείζον τμήμα αυτών.

 

2. Σκοπός του οικοδομικού συνεταιρισμού είναι η προώθησις και περάτωσις των διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται δια την κτηματογράφηση της περιοχής και την σύνταξιν, έγκριση και εφαρμογήν της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης, την διαμόρφωση των νέων οικοπέδων και την διανομή αυτών μεταξύ των μελών του κατά λόγον της αξίας της ιδιοκτησίας εκάστου. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός δύναται επίσης να αναλαμβάνει ή και να αναθέτει εις τρίτους την εκτέλεσιν των έργων υποδομής προς δημιουργίαν των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την εν γένει αρτιότερη διαμόρφωση και την αξιοποίηση των εντός της ζώνης ευρισκομένων εκτάσεων, συμφώνως προς την πολεοδομική μελέτη. Εφ' όσον εντός της ζώνης του αστικού αναδασμού περιλαμβάνονται και ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις, ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει και την μέριμνα της διατηρήσεως, αναπτύξεως και προστασίας τούτων. Εις την περίπτωσιν ταύτη και εφ' όσον ήθελε περατώσει το κύριον έργον του διατηρείται μετά την διάλυση του ως αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός έχων ως σκοπόν την διατήρηση, ανάπτυξη και προστασία των εις τα μέλη του ανηκουσών δασικών ιδιοκτησιών.

 

3. Εις τα αρχικά μέλη του συνεταιρισμού υποκαθίστανται αυτοδικαίως οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, από της μεταγραφής του τίτλου βάσει του οποίου αποκτήθηκε η κυριότης. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι δεν δύνανται να ασκήσουν τα εκ της διαδοχής δικαιώματα αυτών ως μελών του συνεταιρισμού προ της καταθέσεως δηλώσεως προς τον πρόεδρο του συνεταιρισμού περί της επελθούσης στο πρόσωπο αυτών κτήσεως της κυριότητος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.