Νόμος 947/79 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ενέργειες Υπουργού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων λαμβάνων υπ' όψιν τον σχηματισθέντα φάκελλο και δυνάμενος να αποδεχθεί εν όλω ή και εν μέρει τις διατυπωθείσας προτάσεις ή γνωμοδοτήσεις, προκαλεί την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού της περιοχής ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής. Μετά του διατάγματος δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δ') και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της χαρακτηριζόμενης ως οικιστικής περιοχής σε φωτοσμίκρυνση, εμφαίνον τα όρια της περιοχής και εκάστης εκ των κατ' άρθρο 6 ζωνών, καθώς και τις εν εκάστη ζώνη προβλεπόμενες γενικές χρήσεις γης. Από της δημοσιεύσεως ταύτης επέρχονται οι κατά το άρθρο 16 του παρόντος συνέπειες.

 

2. Εάν ο Υπουργός κρίνει, εν όψει υποβληθεισών τυχόν ενστάσεων ή κατ' ιδίαν εκτίμησιν, ότι επιβάλλεται η ανασύνταξις της μελέτης επί διαφόρου πολεοδομικής βάσεως ή εκτάσεως, ακολουθείται εξ υπαρχής η στα άρθρα 10, 11, 12 και 13 διαδικασία.

 

3. Η τυχόν απορριπτική υποβληθείσης μελέτης απόφασις του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δέον να είναι προσηκόντως αιτιολογημένη, κοινοποιείται δε προς τον υποβαλόντα την πρόταση δήμο ή κοινότητα ή τον επισπεύδοντα ιδιώτη ή νομικό πρόσωπον.

 

Επίσης δέον να αιτιολογείται πάσα απόκλισις της τελικώς γινομένης αποδεκτής μελέτης από της σχετικής προτάσεως ή γνωμοδοτήσεως του οικείου δήμου ή κοινότητος.

 

4. Ο Υπουργός δύναται, πριν ή αποφασίσει οριστικώς, να αναπέμψει το θέμα εις το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων προς νέα έρευνα, ιδία εφ' όσον κρίνει ότι οι προτεινόμενοι όροι αναπτύξεως της περιοχής ή η έκτασις αυτής θα προκαλέσουν δυσαναλόγως υψηλές δαπάνες δια το Δημόσιον ή επιβλαβείς συνεπείας δια την εθνική οικονομία ή την προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εις την περίπτωσιν ταύτης καλείται υποχρεωτικώς όπως μετάσχει της οικείας συνεδριάσεως του Συμβουλίου και εκπρόσωπος του οικείου δήμου ή κοινότητος μετά ψήφου. Αν η υπό χαρακτηρισμό περιοχή εκτείνεται εις περισσότερους των τριών δήμων ή κοινοτήτων οι εκπρόσωποι αυτών μέχρι τριών το πολύ ορίζονται υπό της οικείας ενώσεως δήμων και κοινοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.