Νόμος 947/79 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έδρα του συνεταιρισμού είναι ο δήμος ή η κοινότης εντός της οποίας ευρίσκεται η ζώνη του αστικού αναδασμού ή η μείζων αυτής έκτασις. Η επωνυμία του συνεταιρισμού περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό του ως αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού και την ονομασία του δήμου ή της κοινότητος ή της τοποθεσίας εις την οποίαν ευρίσκεται η ζώνη του αστικού αναδασμού.

 

2. Η Γενική Συνέλευσις του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει επί παντός θέματος το οποίον δεν ανήκει εις την αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Έκαστον μέλος έχει μίαν ψήφο ανά 500 m2 μέχρις εκτάσεως δύο στρεμμάτων, μίαν ψήφο ανά 1000 m2 δια τις πέραν των δύο στρεμμάτων εκτάσεις και μέχρι δέκα στρεμμάτων και μίαν ψήφο ανά πέντε στρέμματα ως προς το υπερβάλλον. Περισσότεροι ιδιοκτησίες ανήκουσες κατά κυριότητα εις το αυτό πρόσωπον λογίζονται, δια τον καθορισμό του αριθμού των ψήφων, ως μία αποτελούμενη εκ του αθροίσματος των εμβαδών των ως είρηται ιδιοκτησιών. Αυτοτελές ακίνητο ή περισσότερα ακίνητα συνολικού εμβαδού μέχρι 500 m2 ως και τυχόν υπόλοιπον μεταξύ των ως άνω επί μέρους ορίων υπολογίζονται ως δίδοντα μίαν ψήφο.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιον του συνεταιρισμού είναι τουλάχιστον πενταμελές και εκλέγεται υπό της γενικής συνελεύσεως, ασκεί δε την διοίκησιν και την διαχείρισιν του συνεταιρισμού εντός των ορίων του νόμου και των υπό της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένων αποφάσεων.

 

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Υπογράφει άπαντα τα έγγραφα του συνεταιρισμού προς τις δημοσίας αρχάς ή τρίτους και δέχεται άπαντα τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται ή κοινοποιούνται εις τον συνεταιρισμό.

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των κατά τις προηγούμενες παραγράφους οργάνων και τα του τρόπου λειτουργίας αυτών, οι λεπτομέρειες της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, τα της αναπληρώσεως αυτών, τα της συμπαραστάσεως, βοηθείας και εποπτείας των συνεταιρισμών υπό της εποπτευούσης αρχής, τα της ασκήσεως διαχειριστικού ελέγχου υπό ταύτης, τα της τηρήσεως βιβλίων και του τρόπου της εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα εις την λειτουργία των συνεταιρισμών και την πραγμάτωση των σκοπών αυτών.

 

6. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να προβλέπεται η παροχή αμοιβής εις τον πρόεδρο και τα μέλη τού διοικητικού συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.