Νόμος 947/79 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Κτηματογράφηση της ζώνης αναδασμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άμα τη δημοσιεύσει του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος του προβλέποντος ζώνη αστικού αναδασμού, ενεργείται κτηματογράφηση της όλης εκτάσεως της ζώνης, προς καθορισμό των εν αυτή ιδιοκτησιών, της θέσεως και του εμβαδού τούτων, καθώς και προς προσδιορισμό των εν αυτές οικοδομών ή άλλων μονίμων εγκαταστάσεων ή έργων.

 

2. Η κτηματογράφηση ενεργείται υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή υπό ειδικού οργανισμού κτηματογραφήσεων, η υπό του οικείου δήμου ή κοινότητος εφ' όσον το κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικό διάταγμα προκλήθηκε τη πρωτοβουλία αυτών, περιλαμβάνει δε την σύνταξιν κτηματολογικού χάρτου, που απεικονίζει τις επί μέρους ιδιοκτησίας και τις επ' αυτών οικοδομές ή κατασκευές, ως και κτηματολογικού πίνακα, εμφαίνοντος τους φερομένους ως ιδιοκτήτες των στον κτηματολογικό χάρτη ιδιοκτησιών, το εμβαδόν εκάστης τούτων, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των επ' αυτών οικοδομών ή άλλων κατασκευών και παν άλλο χρήσιμο στοιχείον. Οι ιδιοκτήτες των εν τη ζώνη αστικού αναδασμού ακινήτων υποχρεούνται όπως εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 Προεδρικού Διατάγματος καταθέσουν εις την οικεία υπηρεσία οικισμού ή τον αναλαβόντα την κτηματογράφηση φορέα δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντες και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των. Εν παραλείψει τούτων, ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται επί τη βάσει παντός υφισταμένου νομίμου στοιχείου.

 

3. Εις πάσαν περίπτωσιν η κτηματογράφηση δύναται να ανατεθεί υπό του δημοσίου ή του επισπεύδοντος δήμου ή της κοινότητος εις τον κατά το άρθρο 39 οικοδομικό συνεταιρισμό ή τον δια συμβάσεως μετά τούτου αναλαβόντα την εκτέλεσιν του αστικού αναδασμού οικονομοτεχνικό φορέα,ή και απ' ευθείας εις ιδιώτη ή εταιρεία.

 

4. Ο καταρτισθείς κτηματολογικός χάρτης και ο πίνακας κοινοποιείται εις τον δήμο ή την κοινότητα ως και εις τον οικείον αναγκαστικό συνεταιρισμό. Άμα τη κοινοποιήσει ταύτη συγκαλείται η γενική συνέλευσις του συνεταιρισμού ίνα λάβει γνώσιν τούτων. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας παραμένουν επί ένα μήνα εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα προς ενημέρωση του κοινού. Περί τούτου τοιχοκολλείται ανακοίνωσις η οποία δημοσιεύεται εις μίαν τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και εις μίαν ημερησία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Από της ημέρας της τελευταίας δημοσιεύσεως ή της τυχόν μεταγενέστερης ταύτης τοιχοκολλήσεως, άρχεται ή ως άνω μηνιαία προθεσμία.

 

5. Κατά του κτηματολογικού χάρτου και πίνακα επιτρέπεται, εντός δύο μηνών από της ημέρας της τελευταίας δημοσιεύσεως δια του τύπου της κατά την προηγούμενη παράγραφο ανακοινώσεως ή άσκησις προσφυγής υπό παντός έχοντος έννομο συμφέρον ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου μονομελούς πρωτοδικείου. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά την διαδικασίαν περί ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφασις του μονομελούς πρωτοδικείου εις ουδέν ένδικο μέσον υπόκειται,η έκδοσις δε ταύτης ή η πάροδος απράκτου της προθεσμίας προς άσκηση της προσφυγής δεν κωλύει την έγερση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Εις περίπτωσιν αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, διορθώνεται υποχρεωτικώς ο κτηματολογικός πίνακας κατά τα στην οικεία απόφαση οριζόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.