Νόμος 947/79 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Πολεοδομική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανάπτυξις ή αναμόρφωσις της ζώνης εν συνόλω ή κατά τμήματα αυτής ενεργείται επί τη βάσει πολεοδομικής μελέτης. Η εφαρμογή της μελέτης ταύτης επιτρέπεται να γίνει κατά φάσεις προβλεπόμενες υπ' αυτής.

 

2. Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται και τίθεται εν ισχύ δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Η ως άνω πολεοδομική μελέτη περιέχει:

 

α) Τις ειδικές χρήσεις γης και τους εις εκάστην τούτων αναφερομένους προσθέτους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.

β) Τα βασικά έργα υποδομής και τους προβλεπόμενους πάσης φύσεως κοινοχρήστους χώρους (οδούς, πλατείας, κοινοχρήστους κήπους και άλση, πρασιάς και άλλους προς κοινωφελείς σκοπούς κοινοχρήστους χώρους).

γ) Τα προβλεπόμενα δημόσια, δημοτικά και θρησκευτικά κτίρια, ως και τα εν τη ζώνη προβλεπόμενα κοινής ωφελείας έργα και εγκαταστάσεις.

δ) Τους οικοδομήσιμους χώρους.

ε) Τα συστήματα, τους όρους και περιορισμούς δομήσεως.

στ) Προσθέτους όρους αφορώντας εις τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπον κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπον διαμορφώσεως και χρήσεως των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων και τις συναφείς προς τούτους υποχρεώσεις.

ζ) Το ποσοστόν εισφοράς των εν τη ζώνη ιδιοκτησιών εις γην μετά την αφαίρεση των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων.

η) Πάσαν άλλη ειδική ρύθμιση επιβαλλόμενη εκ πολεοδομικών λόγων.

 

4. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται υπό πολεοδομικού σχεδίου εμφαίνοντος την διαμόρφωση του όλου χώρου, τις εκτάσεις εις ας αφορά εκάστη ειδική χρήσις γης, τους δημιουργούμενους κοινοχρήστους εν γένει χώρους, τις θέσεις των δημοσίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, ως και άλλων κοινής ωφελείας έργων και εγκαταστάσεων και τους οικοδομήσιμους χώρους. Το σχέδιον τούτο δημοσιεύεται, ομού μετά των εν παραγράφω 3 στοιχείων της μελέτης, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε φωτοσμίκρυνση.

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία καταρτίσεως και εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, τα γνωμοδοτούντα επ' αυτής όργανα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι, τα της ενημερώσεως του κοινού, τα της προετοιμασίας των πράξεων εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.