Νόμος 947/79 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στεγάσεως και Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδόμενο εντός εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων,θέλει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και διαμορφωθεί εις ενιαίο κείμενον ή περί ΔΕΠΟΣ, που μετονομάζεται εις Δημοσία Επιχείρησιν Πολεοδομίας και Στεγάσεως, υφισταμένη νομοθεσία επί τω τέλει όπως διευρυνθεί ο σκοπός αυτής και περιλάβει:

 

α) την συλλογή, ανάλυση και παροχή πληροφοριών και στοιχείων αναγκαίων δια την κατάστρωση και εφαρμογήν της οικιστικής πολιτικής.

 

β) Την διενέργειαν ερευνών και μελετών επί θεμάτων πολεοδομίας και οικιστικής εν γένει αναπτύξεως, ως και την εκπόνηση συγκεκριμένων χωροταξικών μελετών ή μελετών οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως.

 

γ) Την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεσιν των εργασιών κατασκευής έργων υποδομής οικιστικών περιοχών επί τη βάσει προγραμμάτων καταρτιζομένων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

δ) Την διοίκησιν και διαχείρισιν των εις το Δημόσιον περιεχομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτάσεων η μεμονωμένων ακινήτων μέχρι της διαθέσεώς των δια τους υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενους σκοπούς.

 

ε) Την εκπόνηση των κτιριακών μελετών ως και την εκτέλεσιν έργων οργανωμένης δομήσεως εντός ζωνών ενεργού πολεοδομίας.

 

στ) Την εκπόνηση και πραγματοποίηση προγραμμάτων αστικού αναδασμού.

 

ζ) Την οργανωμένη κατασκευήν και προσφορά κατοικίας εντός οικιστικών περιοχών εις πρόσωπα χρήζοντα ιδιαιτέρως μερίμνης.

 

2. Δια του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος θέλουν καθορισθεί εξ υπαρχής τα της διοικήσεως, ελέγχου και εποπτείας, οι αρχές λειτουργίας και ο τρόπος εκπληρώσεως των σκοπών, τα της εκτελέσεως των έργων και πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως παροχών προς τρίτους και τα της καταστάσεως του εν γένει προσωπικόν της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πολεοδομίας και Στεγάσεως.

 

3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού δύναται να συγχωνεύονται προς την Δημοσία Επιχείρησιν Πολεοδομίας και Στεγάσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουσες ως σκοπόν την κατασκευήν δημοσίων κτιρίων, κατοικιών ή την εκτέλεσιν άλλων πολεοδομικών έργων.

 

4. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να συνιστώνται δι' ορισμένες περιοχές του Κράτους Τοπικές Δημόσιες Επιχειρήσεις Πολεοδομίας και Στεγάσεως προς εκπλήρωση πάντων ή ορισμένων μόνον εκ των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου σκοπών. Δια των αυτών διαταγμάτων καθορίζονται και πάντα τα εν τη παραγράφω 2 θέματα εν σχέσει προς τις τοπικές αυτές δημοσίας επιχειρήσεις και ειδικότερα οι πόροι οι οποίοι προσερχόμενοι εκ της περιοχής εις ην εκτείνεται η αρμοδιότης των, περιέρχονται εν όλω ή κατά ποσοστόν, εις τις εν λόγω τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος, δια των ως είρηται διαταγμάτων ρυθμίζοντα. Οι σχέσεις εκάστης συνιστώμενης τοπικής επιχειρήσεως προς την Δημοσία Επιχείρησιν Πολεοδομίας και Στεγάσεως ως και η χρονική διάρκεια της λειτουργίας της.

 

5. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου εντός εξ μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων θέλει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και διαμορφωθεί εις ενιαίο κείμενον ή περί το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων υφισταμένη νομοθεσία επί τω τέλει όπως καθορισθούν εξ' υπαρχής τα της διοικήσεως, ελέγχου και εποπτείας, οι αρχές λειτουργίας και ο τρόπος εκπληρώσεως των σκοπών του μεταξύ των οποίων και η επιχορήγησις της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στεγάσεως ή άλλων φορέων προς εφαρμογήν οικιστικών προγραμμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως παροχών προς τρίτους, τα της οργανώσεως των υπηρεσιών του και του εν γένει προσωπικού του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

6. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας θέλουν καθορισθεί τα των πόρων και της οικονομικής διαχειρίσεως, ως και τα προνόμια και απαλλαγές της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης και του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

7. Δια την εκπλήρωση των σκοπών της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης ή των τοπικών Δημόσιων Επιχειρήσεων Πολεοδομίας και Στέγασης επιτρέπεται όπως, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, ως και του τυχόν έχοντος τη διαχείρισιν αυτών Υπουργού, διατίθενται άνευ ανταλλάγματος ακάλυπτοι χώροι και γενικώς ακίνητα ανήκοντα εις το Δημόσιον. Η ανωτέρω περί διαθέσεως κοινή απόφασις των Υπουργών δια της οποίας μεταβιβάζεται η κυριότης των εν λόγω ακινήτων εις την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή τις τοπικές Δημόσιες Επιχειρήσεις Πολεοδομίας και Στέγασης, μεταγράφεται εις το βιβλίον μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 56 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 999/1979 (ΦΕΚ 293/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.