Νόμος 947/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μελέτη οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τον χαρακτηρισμό περιοχής τινός ως οικιστικής απαιτείται προηγουμένως σύνταξις μελέτης περί της εν τη περιοχή υφισταμένης καταστάσεως και των προοπτικών της μελλοντικής εξελίξεως, ως και των

μορφών και γενικών όρων της σχεδιαζόμενης οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως.

 

2. Η μελέτη της οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως δέον να περιέχει:

 

α) Έκθεση περί της μορφολογίας του εδάφους και των ήδη εν λειτουργία χρήσεων αυτής ως και περί της θέσεως της περιοχής εν σχέσει προς υφιστάμενα αστικά κέντρα, οδικές αρτηρίες, λιμένες, βιομηχανικά κέντρα ή άλλες εγκαταστάσεις.

 

β) Έκθεση περί της υφισταμένης πληθυσμιακής και οικιστικής καταστάσεως και περί των προοπτικών της δημογραφικής εξελίξεως και των οικιστικών αναγκών που θα δημιουργηθούν κατά τα προσεχή τριάκοντα τουλάχιστον έτη από της συντάξεως της μελέτης.

 

γ) Τους προτεινόμενους τρόπους και όρους αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της περιοχής εν συναρτήσει προς τις στο προηγούμενο εδάφιο ανάγκες. Ειδικότερα, οι προτάσεις αυτές δέον να αναφέρονται εις τις γενικές χρήσεις γης και, ενδεχομένως, εις ειδικές χρήσεις, εις τις οποίας διακρίνεται η όλη περιοχή, εις την επιλογήν των κατ' άρθρο 6 παράγραφος 1 τρόπων αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της περιοχής δια καθορισμού των αντιστοίχων ζωνών, εις την κλιμάκωση της αναπτύξεως ή αναμορφώσεως κατά χρονικές φάσεις, σε συνδυασμό προς τις προβλεπόμενες πληθυσμιακές ή οικονομικές εξελίξεις, να περιέχουν δε και εκτίμησιν των αναμενόμενων επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος και των αναπτυξιακών μεγεθών της περιοχής, ως και των οικονομικών βαρών εκ της πραγματώσεως των προτεινομένων λύσεων σε συνδυασμό και προς τα αναμενόμενα οφέλη εκ του χαρακτηρισμού της περιοχής ως οικιστικής (έκθεσις περιβαλλοντικών και χωροταξικών επιπτώσεων).

 

3. Η ως άνω μελέτη δέον να συνοδεύεται υπό:

 

α) Σχεδιαγράμματος περιλαμβάνοντος τα όρια της υπό μελέτη οικιστικής περιοχής και που απεικονίζει την υφιστάμενη κατάστασιν μετά των επί του εδάφους βασικών στοιχείων (οδικό δίκτυον, τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις, υφιστάμενοι οικισμοί κ.λ.π.).

 

β) Σχεδιαγραμμάτων περί της επιδιωκόμενης διαμορφώσεως της περιοχής (βασικοί τρόποι αναπτύξεως κατ' άρθρον 6, χρήσεις γης κατ' άρθρον 3, μείζονα τεχνικά έργα υποδομής, βασικά οδικά δίκτυα και έτερα κρίσιμα στοιχεία δια την διαμόρφωση του όλου χώρου).

 

4. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύνανται να καθορίζονται γενικώς ή κατά κατηγορίας οικιστικών περιοχών, τα ειδικότερα στοιχεία δια την σύνταξιν της ως άνω μελέτης και των συνοδευόντων αυτήν σχεδιαγραμμάτων, ως και τα είδη των τελευταίων, αναλόγως του περιεχομένου των.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.