Νόμος 960/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά την περίπτωσιν γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 εισφορά υπολογίζεται βάσει τού συνολικού αριθμού των απαιτουμένων δια το ανεγειρόμενο κτίριον θέσεων σταθμεύσεως, μειουμένου κατά τον αριθμόν θέσεων των εξασφαλιζόμενων κατά τις περιπτώσεις α και β της αυτής παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

2. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς, βάσει της αξίας γης ανά m2 γηπέδου, εφ' ου το κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ' όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:

 

α) Δια συντελεστή δομήσεως μικρότερο ή ίσον προς τον αριθμόν 1 η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του m2 γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτούμενη δια μιαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνεια, εκπεφρασμένη εις απόλυτον αριθμόν, ως η επιφάνεια αυτή ορίζεται ειδικότερα υπό των προεδρικών διαταγμάτων των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

β) Δια συντελεστή δομήσεως μεγαλύτερο του 1 εις την ως άνω περίπτωσιν (α) διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

3. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, η καταβολή μειωμένης εισφοράς, η εισφορά αυτή καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγούμενη παράγραφο προκυπτούσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

4. Η εισφορά εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον αποδιδόμενο εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, διατίθεται κατά τα ειδικότερα εν άρθρο 6 οριζόμενα, βαρύνει το πρόσωπον επ' ονόματι του οποίου εκδίδεται η άδεια οικοδομής και επιστρέφεται εις περίπτωσιν της δι' οιονδήποτε λόγον μη εκτελέσεως των υπό της αδείας ταύτης προβλεπομένων εργασιών.

 

5. Η εισφορά υπολογίζεται, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, βάσει της αξίας της γης κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας, ως αυτή λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και πλοίων.

 

Η επί τη δηλούμενη υπό του αιτούντος αξία γης προκύπτουσα εισφορά καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, προ της εκδόσεως της αδείας, και αποδίδεται εις αυτό εντός τριμήνου το αργότερο. Η σχετική δήλωσις απευθύνεται προς τον Οικονομικό Έφορο τον αρμόδιο δια την φορολογία μεταβιβάσεως του ακινήτου, ως εκ της θέσεως αυτού. Ο αυτός Οικονομικός Έφορος καθίσταται αρμόδιος δια τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας (προσωρινό και οριστικό) και δια την βεβαίωση της διαφοράς της προκυπτούσης μετ' έλεγχο της δηλωθείσης αξίας της γης βάσει των στοιχείων, ως προς τον απαιτούμενον αριθμόν θέσεων σταθμεύσεως, των σημειουμένων επί της δηλώσεως του ενδιαφερομένου υπό της αρμοδίας δια την έκδοση της αδείας πολεοδομικής Υπηρεσίας. Δια την βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς και δια την επίλυσιν των εκ της επιβολής αυτής διαφορών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και πλοίων νομοθεσίας. Η διαφορά εισφοράς που βεβαιώνεται εισπράττεται υπό των Δημοσίων Ταμείων κατά τις περί των Δημοσίων Εσόδων κείμενες διατάξεις και αποδίδεται το αργότερο εντός τριμήνου εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

6. Δια την βεβαίωση και είσπραξη υπό των Δημοσίων Ταμείων της δια του παρόντος Νόμου επιβαλλομένης εισφοράς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1969 περί της διαρθρώσεως των Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

7. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δύναται να ρυθμίζονται πάντα τα θέματα τα οποία ανάγονται εις την βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση της εισφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.