Νόμος 998/79 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και ιδιωτικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες οφείλουν, να μεριμνούν τακτικώς δια την καθαριότητα της εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ζώνης, δια της οποίας διέρχονται σιδηροδρομικές γραμμές, και την έγκαιρη αποκοπή και αποκομιδή των εντός αυτής αναπτυσσομένων ή ευρισκομένων δένδρων, θάμνων, φρύγανων, ξηρών χόρτων κ.λ.π., συμμορφούμενες οπωσδήποτε εις τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Η ως άνω ζώνη καταλαμβάνει πάσαν έκταση γης εκατέρωθεν των σιδηροτροχιών και εις απόσταση μέχρι 10 m υπολογιζομένων από της εξωτερικής τροχιάς της γραμμής. Εις την ζώνη ταύτη δύναται να φυτεύονται καλλωπιστικά φυτά ή δένδρα μη υποκείμενα εις κίνδυνο πυρκαϊάς, κατά τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας.

 

2. Το εκ της αποκαθάρσεως της ζώνης απεικονιζόμενο υλικόν, εάν είναι χρήσιμο προς καύση ή άλλη χρήσιν, παραδίδεται εις τον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, ειδοποιούμενο μέσω της οικείας δασικής υπηρεσίας, εάν δε είναι άχρηστο ή εάν ουδείς προσέρχεται δια την παραλαβή του κατά τα ανωτέρω, καταστρέφεται ή διατίθεται υπό της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, αφού μεταφερθεί εις ασφαλές δια την καταστροφή ή διάθεση μέρος.

 

3. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υποχρεούνται να τοποθετούν εις τις καπνοδόχους ή τους σωλήνας εξατμίσεων των ατμοκίνητων σιδηροδρομικών μηχανών καταλλήλους συσκευές δια την πρόληψη εκτινάξεως σπινθήρων ή πυρακτωμένων μορίων ανθράκων ως και τεφροδόχων υπό τις εσχάρας των μηχανών. Επίσης υποχρεούνται να τοποθετούν εντός των αμαξών και των σταθμών, ως και εις επίκαιρα σημεία της εν παράγραφο 1 ζώνης πινακίδας, δια των οποίων να ειδοποιούνται οι επιβάτες περί του κινδύνου πυρκαϊάς και να υπομιμνήσκονται οι ποινικές κυρώσεις δια την απόρριψη αναμμένων σιγαρέτων ή εύφλεκτων υλών. Η υποχρέωσις αυτή βαρύνει και τους ιδιοκτήτες υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων.

 

4. Εφ' όσον εις παρακείμενη δάσους ή δασικής εκτάσεως περιοχήν ευρίσκονται αεροδρόμια, σταθμοί αυτοκινήτων, βιομηχανίες ή εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως εύφλεκτων υλών, οι διοικήσεις τούτων υποχρεούνται να λαμβάνουν πέραν των εκ των πυροσβεστικών κανονισμών προβλεπομένων και παν μέτρον επιβαλλόμενο εκ των περιστάσεων δια την αποφυγήν μεταδόσεως πυρκαϊάς εις το παρακείμενο δάσος ή την δασική έκταση. Εις ην περίπτωσιν τα μέτρα ταύτα δεν ήθελον ληφθεί οίκοθεν, ο νομάρχης δύναται τη με πρόταση του οικείου δασάρχου να επιβάλει δια πράξεώς του την λήψη τούτων.

 

5. Οι αυτές ως άνω υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τα απολύτως αναγκαία μέσα δια την άμεση αντιμετώπισιν πυρκαϊάς του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, η οποία ήθελε εκδηλωθεί εις την αμέσως γειτονική προς αυτές περιοχήν.

 

6. Τα λεωφορεία, πούλμαν, αυτοκινητάμαξες και οχήματα σιδηροδρομικών συρμών δέον να είναι εφοδιασμένα πλήρως δια τεφροδοχείων, υπεράνω των οποίων δέον να τίθενται και πινακίδες απαγορευτικές της εκτός αυτών απορρίψεως των σιγαρέτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.