Νόμος 998/79 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Απαγορεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται:

 

α) Να ανάπτεται ή να διατηρείται πυρ προς οιονδήποτε σκοπόν στο ύπαιθρο και εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών και μέχρις αποστάσεως 300 m. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η αφή πυράς από μεν 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους κατόπιν αδείας της δασικής αρχής ή επί παρουσία οργάνου αυτής, κατά δε το υπόλοιπον χρονικόν διάστημα συμφώνως προς τους υπό των δασικών κανονισμών προβλεπόμενους όρους.

 

β) Να ανάπτεται ή να διατηρείται πυρ προς οιονδήποτε σκοπόν εντός οικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών και άλλων ενδιαιτημάτων ή περιφραγμένων ακαλύπτων χώρων ευρισκομένων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή εις 300 m απόσταση από των ορίων αυτών, χωρίς να λαμβάνονται τα παρά των δασικών κανονισμών προβλεπόμενα μέτρα.

 

γ) Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτοι ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 m πλην των προς τούτο ορισμένων υπό της δασικής αρχής ή κατόπιν αδείας ταύτης χώρων, τηρουμένων πάντοτε δια την φύλαξη ή την καύση τούτων των υπό των δασικών κανονισμών ή άλλων ειδικών διατάξεων επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας κατά της πυρκαϊάς. Απαγορεύεται ιδία η υπό των δήμων και κοινοτήτων δημιουργία χώρων απορρίψεως και καύσεως απορριμμάτων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 m από αυτών, εκτός αν διαπιστώνεται απόλυτος αδυναμία εξευρέσεως άλλου χώρου και πάντοτε κατόπιν αδείας του οικείου νομάρχου, εκδιδομένης μετά πρόταση της δασικής υπηρεσίας και που καθορίζει τον τόπον και τους όρους απορρίψεως και καύσεως των απορριμμάτων, ως και πάντα τα αναγκαία μέτρα δια την αποτροπήν μεταδόσεως του πυρός.

 

δ) Η εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή μέχρις αποστάσεως 100 m από τούτων καύσις ανθρακοκαμίνων και ασβεστοκαμίνων, ως και η εγκατάστασις άλλου εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος λειτουργούντος δια καυσίμου ύλης, άνευ αδείας του δασάρχου και συμφώνως προς τους όρους ταύτης.

 

ε) Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα δι' όπλων εχόντων βύσμα εξ ύλης, εκ της οποίας δύναται να μεταδοθεί το πυρ.

 

στ) Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων απόρριψις αναμμένων σιγαρέτων εκ μέρους πεζών ή εποχουμένων αμαξών, αυτοκινήτων και σιδηροδρομικών συρμών.

 

ζ) Το κάπνισμα των εντός κορμών δένδρων, μελισσών, ειμή κατά τα υπό των δασικών κανονισμών προβλεπόμενα.

 

2. Επίσης απαγορεύεται η από 1ης Μαΐου μέχρις 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους καύσις αγρών ή αγροτικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών, εφ' όσον ευρίσκονται εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών ή δενδροστοιχιών και μέχρις αποστάσεως 300 m, άνευ αδείας του οικείου δασάρχου που καθορίζει τον χρόνον και τις προϋποθέσεις πραγματοποιήσεως ταύτης και άνευ της τηρήσεως των εκ της ως άνω γειτνιάσεως και των κρατουσών καιρικών συνθηκών επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας, κατά το ειδικότερα υπό των δασικών κανονισμών προβλεπόμενα.

 

3. Οι παραβάτες των ανωτέρω απαγορεύσεων πλην της ποινικής διώξεως εις ην υπόκεινται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ευθύνονται αστικώς εις αποζημίωση κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις.

 

4. Επίσης απαγορεύεται:

 

α) Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων εντός δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

 

β) Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων εκ των σιδηροδρομικών αμαξών και αυτοκινήτων εν γένει οχημάτων.

 

Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου ευθυνόμενοι σε περίπτωση πυρκαγιάς και αστικά σε αποζημίωση κατά τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.