Νόμος 998/79 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Επικίνδυνες περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιοχές, οι οποίες ως εκ της φύσεως και του είδους της εν αυτές δασικής βλαστήσεως και των κρατουσών κλιματολογικών συνθηκών ή άλλων αιτίων, είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένες και ευαίσθητοι εις πυρκαϊάς, κηρύσσονται επικίνδυνοι περιοχές.

 

2. Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός ενεργείται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των οικείων νομαρχών και της κεντρικής δασικής υπηρεσίας, ερειδόμενης επί των κατά την προηγούμενη παράγραφο κριτηρίων και της συχνότητας ή εκτάσεως των κατά το παρελθόν εκραγεισών πυρκαγιών, δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίας Τάξεως.

 

3. Η έκδοσις του κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάγματος συνεπάγεται υποχρεωτικώς την λήψη των κατωτέρω μέτρων:

 

α) Την εγκατάσταση ειδικών δασοπυροσβεστικών μονάδων δια την κατάσβεση δασοπυρκαγιών εις την έδρα του νομού ή έτερα σημεία αυτού, οριζόμενα υπό του νομάρχου, από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά τα εις το άρθρο 26 οριζόμενα.

 

β) Την εγκατάσταση, εις τα πλέον εγγύς ευρισκόμενα αεροδρόμια και εις επίκεντρον σημείον εν σχέσει προς περισσότερους περιοχές, μονάδων κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος, κατά το αυτό ως άνω χρονικόν διάστημα, συμφώνως προς τα εν άρθρο 27 οριζόμενα.

 

γ) Την υπό της μετεωρολογικής υπηρεσίας ιδιαιτέρα παρακολούθηση, κατά το αυτό ως άνω χρονικόν διάστημα, των καιρικών συνθηκών υπέρ τις επικινδύνους περιοχές και την έκδοση ειδικού δελτίου προς ενημέρωση των οικείων νομαρχών, εις ας περιπτώσεις αυτές κρίνονται ως δυνάμενες να ευνοήσουν την ανάπτυξη ή διάδοση πυρκαϊάς.

 

δ) Την υπό του Υπουργού Γεωργίας ή του οικείου νομάρχου έκδοση ειδικών κανονισμών ρυθμίσεως της διελεύσεως και παραμονής ιδιωτών εντός των δασών και δασικών εκτάσεων της επικινδύνου περιοχής, ως και την δυνατότητα λήψεως προληπτικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρος δια την επάνδρωση παρατηρητηρίων, την επίβλεψη των υπό του κοινού συχναζομένων χώρων και την πρόληψη επαπειλούμενων εγκληματικών πράξεων κατά των δασών ή δασικών εκτάσεων.

 

ε) Την υπό της οικείας δασικής αρχής, εν συνεργασία μετά των, κατά τόπους δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, κατάρτιση πίνακα των από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους διαμενόντων επί δεκαπενθήμερο και άνω εντός των δασών και δασικών εκτάσεων προσώπων, τα οποία υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως και υπευθύνως προς την δασική υπηρεσία τον τόπον της διαμονής των, κατά τα ειδικότερα υπό των δασικών κανονισμών οριζόμενα.

 

στ) Την κατ' απόλυτη προτεραιότητα εκτέλεσιν των υπό του προγράμματος δασικών έργων προβλεπομένων κατασκευών και εργασιών.

 

ζ) Την σύστασιν αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προς προστασία των υφισταμένων ιδιωτικών ή διακατεχόμενων δασών ή δασικών εκτάσεων, κατά το άρθρο 22 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.