Νόμος 998/79 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν εις την περιοχήν χαρακτηρισθείσα ως επικίνδυνο κατά το άρθρο 25 του παρόντος περιλαμβάνονται ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις, ή διακατεχόμενα δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοτελών τμημάτων ή ιδανικών μεριδίων ή οι διακάτοχοι αυτών ενώνονται υποχρεωτικώς εις ένα ή περισσότερους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς προστασίας των ως άνω δασών ή δασικών εκτάσεων. Ομοίως εις τοιούτους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς ενώνονται υποχρεωτικώς οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων ευρισκομένων εντός περιοχής χαρακτηρισθείσης ως οικιστικής, κατά το άρθρο 49 του παρόντος.

 

2. Σκοπός των ως άνω αναγκαστικών συνεταιρισμών είναι η από κοινού υπό των συνεταιρισμών δασοκτημόνων ή διακατόχων:

 

α) Εκτέλεσις των κατά το άρθρο 16 προστατευτικών έργων,

β) πραγματοποίησις των κατά τον παρόντα νόμον επιβαλλομένων αναδασώσεων,

γ) άσκησις της δεούσης επιτηρήσεως και τήρησις της αναγκαίας καθαριότητος και

δ) αντιμετώπισις των συναφών προς την διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της εντός των ιδιοκτησιών των δασικής βλαστήσεως προβλημάτων.

 

3. Οι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας συνιστώνται, εφόσον οι μεν ενούμενοι εις αυτούς ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι είναι περισσότερους των επτά τα δε δάση ή δασικές εκτάσεις, οι υπαγόμενες εις την από κοινού προστασία, κείνται εντός της περιφέρειας του αυτού δήμου ή κοινότητος ή εντός των συνορευουσών περιφερειών περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων. Εάν εις την αυτήν ως άνω περιφέρεια υφίσταται και λειτουργεί αναγκαστικός συνεταιρισμός δασοκτημόνων προς προαγωγή της δασοπονίας των, προσκτάται και τον χαρακτήρα του δασικού συνεταιρισμού προστασίας κατά τα ανωτέρω.

 

4. Η σύστασις των ως άνω αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου που καθορίζει την ονομασία, την έδρα και την περιοχήν του συνεταιρισμού. Οι ούτω συνιστώμενοι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν έχουν δε εμπορική ιδιότητα.

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδόμενου με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία δια την σύστασιν, συγχώνευση και διάλυση των ως άνω αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών, τα του τρόπου διοικήσεως αυτών, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών των μελών, τα της εκλογής των οργάνων των, τα της εσωτερικής οργανώσεως και λειτουργίας των, τα της συμπαραστάσεως, βοηθείας και εποπτείας αυτών υπό του Υπουργείου Γεωργίας, τα του τρόπου της οικονομικής διαχειρίσεως και της ασκήσεως διαχειριστικού ελέγχου ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα εις την λειτουργία των εν λόγω δασικών συνεταιρισμών και την πραγμάτωση των σκοπών των.

 

6. Ιδιοκτήτες δασών ή δασικών εκτάσεων ως και διακάτοχοι δημοσίων δασών ή ιδιωτικών εκτάσεων μη περιλαμβανομένων εις επικινδύνους περιοχές δύναται να συνιστούν ή να μετέχουν εκουσίως εις δασικούς συνεταιρισμούς προστασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.