Νόμος 998/79 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Αμοιβές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τους εθελοντικώς ή κατόπιν επιτάξεως μετασχόντας κατασβέσεως δασοπυρκαγιάς και επιδείξαντας ιδιαίτερο θάρρος και ικανότητα εις το έργον των και ως εκ τούτου συμβαλόντας σημαντικώς εις την κατάσβεση αυτής απονέμεται τιμητικό δίπλωμα ή χρηματικό βραβείον ή και αμφότερα. Οι λεπτομέρειες απονομής τούτων και το ύψος του χρηματικού βραβείου κατά κατηγορίας περιπτώσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

 

2. Εις τους μετασχόντας προς κατάσβεση της πυρκαϊάς δασικούς υπαλλήλους ή εργάτες και τα όργανα της χωροφυλακής και αγροφυλακής χορηγείται, μετά πρόταση του ανωτέρου κατά βαθμό δασικού υπαλλήλου του διευθύνοντος τις εργασίας κατασβέσεως της πυρκαϊάς, ειδική αποζημίωσις λόγω φθοράς ιματισμού και υποδήσεως, καθοριζομένη δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και βαρύνουσα τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου των μετεχόντων στη δασοπροστασία υπαλλήλων ή των εθελοντών πολιτών που μετέχουν στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, μπορεί να χορηγείται, είτε στους ίδιους είτε στα μέλη της οικογένειάς τους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, ειδική αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά περίπτωση με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989.

 

3. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να καταβάλει ειδική αμοιβή εις τους παρέχοντας θετικές πληροφορίας δια την ανακάλυψη των εμπρηστών ή υπαιτίων πυρκαγιών.

 

Η αμοιβή αυτή προκηρύσσεται δημοσία δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, καταβάλλεται δε μετά την ανακάλυψη των δραστών. Τοιαύτη αμοιβή δύναται να εγκριθεί υπό του Υπουργού Γεωργίας και καταβληθεί και άνευ προηγουμένης προκηρύξεως.

 

Εις τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας εγγράφεται κατ' έτος ειδική και επαρκής πίστωσις δια την υλοποίηση της παρούσης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.