Νόμος 998/79 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Επίπτωση δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον η πυρκαϊά εξερράγη εις ιδιωτικό ή διακατεχόμενο δάσος ή δασική έκταση, διαπιστώνεται δε αιτιολογημένως ότι η έναρξις ή επέκτασις αυτής οφειλόταν αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον εις αδικαιολόγητες παραλείψεις των ιδιοκτητών ή διακατόχων, το ήμισυ των δαπανών δια τις κατά τα άρθρα 31 παράγραφοι 3 και 32 παράγραφος 2 αποζημιώσεις, μετά την εκκαθάριση και καταβολή τούτων εις τους δικαιούχους, καταλογίζεται εις βάρος των ως άνω ιδιοκτητών ή διακατόχων και εισπράττεται ως έσοδον του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

2. Το ως άνω ποσοστόν μειώνεται αναλόγως εφόσον η πυρκαϊά εξερράγη ή επεκτάθηκε και εις δημόσιον δάσος ή δασική έκταση, της κατανομής γινομένης κατά λόγον της καταστραφείσης ιδιωτικής ή διακατεχόμενης εκτάσεως εν σχέσει προς την δημόσια.

 

3. Εις ην περίπτωσιν εκ της κατά το άρθρο 34 έρευνας και ανακρίσεως ήθελε προκύψει ότι η πυρκαϊά οφείλεται εις δόλο του ιδιοκτήτου ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως, ή του διακατόχου δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως, το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλογιζόμενο ποσόν καλύπτει υποχρεωτικώς το σύνολον των αυτόθι οριζομένων δαπανών, ως και την δαπάνη κινητοποιήσεως των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών.

 

4. Εις περίπτωσιν, καθ' ην η πυρκαϊά εξερράγη ή επεκτάθηκε εις περιοχήν ανήκουσαν εις την κυριότητα μελών δασικού συνεταιρισμού του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους ποσοστά των δαπανών καταλογίζονται εις βάρος του οικείου συνεταιρισμού και επιμερίζονται μεταξύ των μελών του κατά τις διατάξεις που διέπουν τούτο.

 

5. Ο κατά τα ανωτέρω καταλογισμός ενεργείται δια πράξεως του νομάρχου εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του οικείου δασάρχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.