Νόμος 999/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια υπογείων κατασκευών και τομών και τοποθέτησις εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας εντός του πλάτους των οδών και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης άνευ του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οριζομένου συντονισμού.

 

2. Ο συντονισμός των προγραμμάτων και των εργασιών κατασκευής των υπογείων εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, εντός του πλάτους καταλήψεως των οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, διενεργείται κατά τις διατάξεις του παρόντος προς αποφυγήν διενέργειας εκ των υστέρων τομών ή εκσκαφών εν γένει του καταστρώματος οδού, επί τον κατά την περίπτωσιν α) του άρθρου 4 του παρόντος οριζόμενο από της κατασκευής χρόνον, δια της εγκαίρου αν μη και ταυτοχρόνου κατασκευής των υπό ταύτη υπογείων έργων, προ της αποκαταστάσεως του καταστρώματος της οδού, και η εν γένει λήψις μέτρων δια τον περιορισμό της δια ταραχής της λειτουργίας των οδών εκ των τομών οι οποίες κατ' ανάγκην επιβάλλεται να γίνουν εκ των υστέρων.

 

3. Ως κατασκευή οδού δια την εφαρμογήν του παρόντος νοείται και η ανακαίνισις ταύτης. Εις το πλάτος καταλήψεως της οδού περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια, οι νησίδες ασφαλείας, τα ερείσματα και οι τάφροι απαγωγής ομβρίων υδάτων μέχρι και του ορίου των.

 

4. Ως περιοχή Μείζονος Πρωτευούσης δια την εφαρμογήν του παρόντος νοείται άπασα η οικιστική περιοχή πρωτευούσης. Εις περίπτωσιν αμφιβολίας περί της υπαγωγής περιοχής τινός εις τις διατάξεις του παρόντος, αποφαίνεται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.