Νόμος 999/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετ' εισήγηση της κατά το άρθρο 3 του παρόντος Συντονιστικής Επιτροπής καθορίζονται:

 

α) Η κατάταξις των οδών της περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, αναλόγως της κυκλοφοριακής και λειτουργικής σπουδαιότητος αυτών εις κατηγορίας και ορίζεται, δι' εκάστην κατηγορία, ο χρόνος από της περατώσεως της ασφαλτικής επιστρώσεως της οδού, εντός του οποίου απαγορεύεται η διενέργεια τομών υπό οιουδήποτε Οργανισμού και παντός εν γένει προσώπου προς τοποθέτηση υπογείων εγκαταστάσεων.

 

β) Ο κατά κατηγορίας οδών, ή και δια μεμονωμένες οδούς οριζοντιογραφικός και υψομετρικός καθορισμός της ζώνης καταλήψεως των πάσης φύσεως δικτύων εκάστου Οργανισμού υπό το κατάστρωμα της οδού ή υπό το αντίστοιχο πεζοδρόμιον.

 

γ) Η διαδικασία εγκαίρου ενημερώσεως των Οργανισμών περί της προθέσεως των οικείων φορέων να προβούν εις την κατασκευήν οδοποιητικού έργου μετά των σχετικών λεπτομερειών επί της εκτάσεως των εργασιών (κατασκευής, ανακαινίσεως, βελτιώσεως ή συντηρήσεως οδού) και του χρόνου διαρκείας αυτών, ως επίσης η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής υπό των Οργανισμών τούτων εις την Συντονιστική Επιτροπή των προγραμμάτων των αντιστοίχων έργων των.

 

δ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διενέργειας τομής οδών προς αντιμετώπισιν εκτάκτων ή πέραν των εγκεκριμένων προγραμμάτων περιπτώσεων εντός του χρόνου του καθοριζομένου κατά την περίπτωσιν α του παρόντος άρθρου, ως και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της διενέργειας οιωνδήποτε τομών εκτός του χρόνου τούτου.

 

ε) Τα του τρόπου έντεχνης αποκαταστάσεως της οδού εις πάσαν περίπτωσιν τομής.

 

στ) Τα χρηματικά πρόστιμα και η διαδικασία επιβολής αυτών εις βάρος των Οργανισμών και των υπευθύνων οργάνων των, εις περιπτώσεις μη συμμορφώσεως αυτών, εις τις διατάξεις του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Διαταγμάτων.

 

2. Παράβασις των διατάξεων του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Διαταγμάτων τιμωρείται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα πλην αν εξ ετέρας διατάξεως επισύρει βαρύτερη ποινή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.