Νόμος 999/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης.

 

2. Η Επιτροπή συντίθεται εκ των κάτωθι μελών:

 

α) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Κλάδο ΑΤ επί βαθμό τουλάχιστον 3ο

β) Ενός υπαλλήλου της Νομαρχίας Αττικής Κλάδου ΑΤ επί βαθμό τουλάχιστον 3ο.

γ) Ανά ενός εκπροσώπου των Δήμων Αθηναίων και Πειραιώς υποδεικνυομένου υπό του Δημοτικού Συμβουλίου.

δ) Ενός εκπροσώπου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων.

ε) Ανά ενός υπαλλήλου της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων (ΕΕΥ), του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΟΑΠ), τον Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.

 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων. Τα υπό στοιχεία α, β και γ της προηγουμένης παραγράφου μέλη, ορίζονται μεθ' ενός αναπληρωτού υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων, του Νομάρχου Αττικής και των Δημάρχων Αθηναίων και Πειραιώς αντιστοίχως. Τα λοιπά μέλη ορίζονται, μεθ' ενός δι' ένα έκαστον τούτων αναπληρωτού υπό των αντιστοίχων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικήσεων των υπ' αυτών εκπροσωπουμένων Οργανισμών.

 

4. Η Επιτροπή είναι αρμοδία δια τον εν γένει συντονισμό των προγραμμάτων του παρόντος νόμου, ιδία δε δια την εισήγηση προς έκδοση των κατά το άρθρο 4 του παρόντος διαταγμάτων.

 

5. Δι' όμοιας ως στην παράγραφο 3 αποφάσεως καθορίζονται τα της λειτουργίας της Επιτροπής και πάσα συναφής προς την επιτέλεση του σκοπού και τις αρμοδιότητες αυτής λεπτομέρεια.

 

6. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εντός των ωρών εργασίας των Υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.