Νομοθετικό διάταγμα 1018/71 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 1.

 

1. Η κατά τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας έγκρισις, επέκτασις ή τροποποίησις των σχεδίων πόλεων και κωμών, ως και ο καθορισμός των όρων δομήσεως ενεργείται εφεξής δι' αποφάσεως του Νομάρχου μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και του οικείου Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του συσταθέντος δια της υπ' αριθμόν [Α] Α/81177/1967 κοινής αποφάσεως του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί διατηρήσεως Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητος Υπουργείου Δημοσίων Έργων και λοιπών Συμβουλίων και Επιτροπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητος του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 586/Β/1967), δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δι' όμοιας αποφάσεως του Νομάρχου επιβάλλεται ή παρατείνεται και η κατά το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. απαγόρευσις των εργασιών δομήσεως ή υπό όρους εκτέλεσις αυτών.

 

2. Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται: α) επί οικισμών εχόντων πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων και β) επί οικισμών εχόντων πληθυσμό άνω των 5.000 και μέχρις 20.000 κατοίκων, προκειμένου μόνον περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου σχεδίου, άνευ μεταβολής των όρων δομήσεως και άνευ επεκτάσεως αυτού.

 

3. Του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:

 

α) η περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης,

β) η περιοχή του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης,

γ) η Παραλιακή Ζώνη Βουλιαγμένης - Σουνίου,

δ) οι λουτροπόλεις,

ε) οι αρχαιολογικοί χώροι και

στ) οι περιοχές αίτινες ήθελον ορισθεί δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δι' ειδικούς εκάστοτε λόγους, που μνημονεύονται στην απόφαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.