Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα πόλις και κώμη του Κράτους δέον να διαρρυθμίζεται και να αναπτύσσεται βάσει ορισμένου εγκεκριμένου κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος σχεδίου, εξασφαλίζοντος την θεραπεία των προβλεπομένων αυτής αναγκών κατά τους υπό της υγιεινής, της ασφαλείας, της οικονομίας και της αισθητικής επιβαλλόμενους όρους.

 

2. Της εγκρίσεως του σχεδίου συστάσεως νέας πόλεως, κώμης ή συνοικισμού οιουδήποτε δέον να προηγείται εξακρίβωσις και αναγνώρισις της ανάγκης της τοιαύτης συστάσεως, ήτις εκτελείται κατά τα δια βασιλικού διατάγματος κανονισθησόμενα.

 

3. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, κανονίζονται:

 

α) Οι γενικοί όροι υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφαλείας, οικονομίας και αισθητικής, προς ους δέον να συμμορφώνεται παν νέον σχέδιον πόλεως, κώμης κ.λ.π. και πάσα αναθεώρησις, τροποποίησις και επέκτασις παλαιού τοιούτου σχεδίου.

 

β) Τα προς θεραπεία των αναγκών των πόλεων, κωμών κ.λ.π. εκτελεστέα γενικής φύσεως έργα υδρεύσεως, εξυγιάνσεως, συγκοινωνίας, εξωραϊσμού, αναψυχής κ.λ.π., οι όροι και ο τρόπος μελέτης, εκτελέσεως, συντηρήσεως και χρήσεως των έργων τούτων.

 

γ) Οι δια την κατασκευήν και συντήρηση των ανωτέρω έργων υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων και ιδιοκτητών, ους (ιδιοκτήτες) εν πάση περιπτώσει βαρύνει μέρος τουλάχιστον των δαπανών διαμορφώσεως, κατασκευής και συντηρήσεως των προ των οικοπέδων των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, και ο τρόπος επιβολής των υποχρεώσεων τούτων. Πάντως η κατασκευή (διαμόρφωσις, ισοπέδωσις, οδοστρωσία κ.λ.π.), επισκευή, συντήρησις, δενδροφύτευση και πλύσις των περί ων οι παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 χώρων, είτε εφαρμόσθηκαν επί αυτών οι περιοριστικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου τούτου είτε ου, εκτελείται αποκλειστικώς δαπάνη και με φροντίδα των ιδιοκτητών των υπό των εν λόγω χώρων κατά την κρίσιν της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας εξυπηρετουμένων ιδιοκτησιών, του οδοστρώματος αυτών και της επιστρώσεως των πεζοδρομίων κατασκευαζόμενων κατά μόνιμο τρόπον.

 

δ) Παν έτερον γενικής φύσεως ζήτημα συναφές τη εξυπηρετήσει των αναγκών της πόλεως.

 

4. Υπόχρεοι δια την εκπόνηση των κατά τα ανωτέρω σχεδίων και την εκτέλεσιν των τη μελέτη και εφαρμογή αυτών συναφών προπαρασκευαστικών τεχνικών εργασιών εισί οι οικείοι δήμοι και κοινότητες, δυναμένων και των ιδιοκτητών να επιβαρύνονται αμέσως δια μέρους των σχετικών δαπανών. Τις εργασίας αυτές δύναται να εκτελεί, εν μέρει η εν όλω, εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων και το Δημόσιον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, λαμβανομένης μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Δια βασιλικών διαταγμάτων θα κανονισθεί το είδος και ο τρόπος εκπληρώσεως των ανωτέρω υποχρεώσεων και το ποσοστόν της επιβαρύνσεως των ιδιοκτητών δια εκάστην περίπτωσιν.

 

5. Οι ανωτέρω κατά τις παραγράφους 3 και 4 υποχρεώσεις δύνανται, εν μέρει ή εν όλω, να περιορίζονται και εις απλή χρηματική εισφορά των στις παραγράφους αυτές αναφερομένων προσώπων, καταβαλλομένη δια εκάστην περίπτωσιν προ ή μετά την εκτέλεσιν των σχετικών έργων εφάπαξ ή κατά δόσεις κατά τα δια βασιλικών διαταγμάτων ειδικότερα κανονισθησόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.