Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το άρθρο 32 πράξις εκτίθεται επί ορισμένον χρόνον εις τα γραφεία της συντασσούσης ταύτη υπηρεσίας, ίνα λάβουν αυτής γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι, ειδοποιούμενοι περί τούτου δια προσκλήσεως.

 

2. Οι ενιστάμενοι κατά της πράξεως δύνανται, εντός οριζόμενης εκάστοτε ανατρεπτικής προθεσμίας, να υποβάλουν τις ενστάσεις των εις το Υπουργείο της Συγκοινωνίας. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας, εις ον πάντως υποβάλλεται η συνταχθείσα πράξις, αποφαίνεται η συνταχθείσα πράξις, αποφαίνεται αμετακλήτως επί ταύτης και των τυχόν κατ' αυτής ενστάσεων, είτε κυρών, είτε ακυρών αυτήν και διατάσσων εν τη δευτέρα ταύτη περιπτώσει την ανασύνταξή της.

 

3. Η περί κυρώσεως της πράξεως οριστική απόφασις του υπουργού κοινοποιείται εις την αρμόδια υπηρεσία, ήτις εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ίνα λάβουν γνώσιν της αποφάσεως ταύτης και αντίγραφον αυτής. Οι αξιούντες δικαίωμα κυριότητος επί των εις α αφορά η κυρωθείσα πράξις απαλλοτριωτέων ακινήτων δέον να προσφύγουν εις τον αρμόδιο πρόεδρο των πρωτοδικών και να ζητήσουν, δυνάμει της ειρημένης πράξεως, τον υπό τούτου προσωρινό καθορισμό της καταβλητέας αποζημιώσεως, όστις εκτελείται κατά την διαδικασίαν του νόμου [Ν] 3951/1911, ως ερμηνεύθηκε και τροποποιήθηκε ούτος δια μεταγενεστέρων διατάξεων. Εν πάση περιπτώσει τον κατά τα ανωτέρω προσωρινό καθορισμό της καταβλητέας αποζημιώσεως δύναται να επισπεύσει το Δημόσιον δια της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας, ο οικείος δήμος ή κοινότης και πάν έτερον φυσικό ή νομικό πρόσωπον ενδιαφερόμενον δια την εφαρμογήν του σχεδίου.

 

4. Τα της κατά το παρόν άρθρον εκθέσεως της πράξεως των προσκλήσεων, των ενστάσεων, των σχετικών προθεσμιών και της υπουργικής αποφάσεως, ως και πάσα ετέρα αυτού λεπτομέρεια, κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων.

 

5. Σε επείγουσα ανάγκη κατά την διαδικασίαν προς προσωρινό καθορισμό της αποζημιώσεως (παράγραφος 3) αποκλείεται η κατά το άρθρο 635 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παραπομπή εις το πρωτοδικείον, οι μαρτυρικές αποδείξεις και η πραγματογνωμοσύνη, του προέδρου των πρωτοδικών οφείλοντος να εκδίδει την σχετική απόφασή του εντός δεκαπέντε ημερών από της εις τούτον υποβολής της προς καθορισμό της εν λόγω αποζημιώσεως αιτήσεως. Το επείγον της ανάγκης αναγνωρίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός δι' αποφάσεώς του. Εν τη ανωτέρω περιπτώσει την πράξη αναλογισμού δέον να συνοδεύει έκθεσις εκτιμήσεως της αξίας των απαλλοτριωτέων ακινήτων, καταρτιζόμενη καθ' ον τρόπον θέλει ορίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός, ήτις συνυποβαλλόμενη μετά των λοιπών στοιχείων εις τον πρόεδρο των πρωτοδικών είναι συμβουλευτική δι' αυτόν. Κατά την περί ης η παρούσα παράγραφος σύντομη διαδικασίαν αποκλείεται πάσα υφ' οιωνδήποτε διατάξεων απαιτουμένη προηγουμένη εξακρίβωσις και βεβαίωσις των επί του απαλλοτριωτέου ακινήτου βαρών και οιωνδήποτε μεταβολών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.