Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η απαλλοτρίωσις των υπό των εν τη παράγραφο 1 του άρθρου 2 υπό στοιχείον α' αναφερομένων χώρων του εγκεκριμένου σχεδίου καταλαμβανόμενων ακινήτων ενεργείται κατά τις ακολούθους διατάξεις, δυναμένων να εφαρμόζονται ως προς τους χώρους, τους προοριζόμενους δια κοινοχρήστους κήπους, πρασιάς και άλση, εν όλω ή εν μέρει, και των ειδικών περί αναδασώσεως διατάξεων, είτε σε συνδυασμό προς τις κατωτέρω, είτε και αυτοτελώς.

 

2. Η αρμοδία υπηρεσία, επί τη προσκλήσει των ενδιαφερομένων ή και οίκοθεν ενεργούσα, συντάσσει πράξη αναλογισμού που καθορίζει σε πρόχειρο κτηματολογικό διάγραμμα τα απαλλοτριωτέα ακίνητα και τον αναλογισμό της αποζημιώσεως μεταξύ των υπόχρεων. Προς σύνταξιν της πράξεως προσκαλούνται οι φαινόμενοι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωτέων ακινήτων, ίνα ορισμένη ημέραν και ώραν παρουσιασθούν ενώπιον της υπηρεσίας και υποδείξουν τα όρια των ιδιοκτησιών των. Εν ανάγκη προσκαλούνται κατά τον αυτόν τρόπον και προς τον αυτόν σκοπόν και οι φαινόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οίτινες είναι υπόχρεοι δια την αποζημίωση των απαλλοτριούμενων.

 

3. Εν περιπτώσει αδυνάτου δι' οιονδήποτε λόγον συντάξεως της πράξεως, συντάσσεται περί τούτου υπό του επιφορτισθέντος την σύνταξιν αυτής υπαλλήλου πρωτόκολλον, υπογραφόμενο και υπό των φερομένων ως ιδιοκτητών των ακινήτων, άτινα αφορά η πράξις. Εις περίπτωσιν αρνήσεως ή απουσίας τούτων και εις περίπτωσιν αγράμματου, το άνω πρωτόκολλον υπογράφεται υπό δύο μαρτύρων, ισχύουν δε και ως προς τούτο αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34.

 

4. Της πράξεως αναλογισμού δέον γενικώς να προηγείται η κατά το άρθρο 42 τακτοποίησις των οικοπέδων, βάσει της οποίας θέλει συντάσσεται αυτή, εκτός εάν λόγοι εξαιρετικοί δικαιολογούν την σύνταξιν της πράξεως προ της τακτοποιήσεως. Εις ειδικές περιπτώσεις και ιδίως οπόταν ο τρόπος αναλογισμού είναι συναφής τη τακτοποιήσει, δύναται δια τε τον αναλογισμό και την τακτοποίηση να συντάσσεται κοινή πράξις, εφαρμοζομένων σε συνδυασμό αναλόγως των σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 

5. Οι λεπτομέρειες του τρόπου της συντάξεως της πράξεως, τα της προσκλήσεως και των προθεσμιών και εν γένει τα της κατά το παρόν άρθρον διαδικασίας κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.