Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εν περιπτώσει κωλύματος δια τον αναλογισμό της αποζημιώσεως μεταξύ των υπόχρεων, προερχομένου εξ οιασδήποτε αμφισβητήσεως των μεταξύ των ιδιοκτησιών των προς αποζημίωση υπόχρεων ορίων ή λόγω αδυνάτου εκ οιασδήποτε άλλης αιτίας καθορισμού των ορίων τούτων, εφ' όσον τα όρια εκάστης των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών δύνανται να καθορισθούν σαφώς, ως προσωρινός υπόχρεος δια την καταβολή της αποζημιώσεως προς τους δικαιούχους θεωρείται ο επισπεύδων την απαλλοτρίωση, η δε σχετική πράξις συντάσσεται, παραλειπομένου του κατά το προηγούμενον άρθρον αναλογισμού. Μετά την δημοσίευση της κατά το άρθρο 34 παράγραφος 3 αποφάσεως του προέδρου, ο επισπεύδων δικαιούται αν απαιτήσει κατά το αναλογούν την πληρωμή της εν λόγω αποζημιώσεως παρ' εκάστου των πραγματικών υπόχρεων. Οι εξ αυτών έχοντες ακαθόριστα προς αλλήλους όρια ιδιοκτησίας ενέχονται αδιακρίτως εφ' ολοκλήρου της εις βάρος αυτών καταβληθείσης αποζημιώσεως υπό του επισπεύδοντος, έχοντος εν τοιαύτη περιπτώσει δυνάμει της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως του προέδρου τίτλο εγγραφής προσημειώσεως, εκτός της άλλης περιουσίας, και επί του όλου αδιακρίτως ακινήτου του αποτελουμένου εκ των καθ' έκαστα ως άνω ακινήτων των εχόντων ακαθόριστα όρια ιδιοκτησίας. Εάν μετά την υπό του επισπεύδοντος καταβολή της αποζημιώσεως καθορισθούν μεν οριστικώς τα όρια ιδιοκτησίας μεταξύ των υπόχρεων, δεν στέργωσιν όμως αυτοί εις την γενομένη υπό του επισπεύδοντος κατανομή των προς αποζημίωση τούτου υποχρεώσεών των, τότε συμπληρώνεται η αρχικώς συνταχθείσα πράξις δια του αναλογισμού, βάσει του οποίου ο πρόεδρος των πρωτοδικών κανονίζει την κατανομή της αποζημιώσεως, ακολουθούμενης αναλόγως της κατά το άρθρο 34 παράγραφος 3 διαδικασίας.

 

2. Εάν ο καθορισμός των μεταξύ των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών ορίων καθίσταται δι' οιονδήποτε λόγον αδύνατος, η σύνταξις της πράξεως αναβάλλεται μέχρις ου καθορισθούν προηγουμένως ταύτα. Εν τούτοις εις ειδικές περιπτώσεις, και ιδίως οσάκις πρόκειται περί αμέσου ανάγκης καταλήψεως κτιρίων και ετέρων ακινήτων προς διάνοιξη οδών, πλατειών κ.λ.π. και εν γένει προς εφαρμογήν του σχεδίου, επί μεγάλων εκτάσεων, δύναται να συντάσσεται η πράξις, οριζομένων εν αυτή υπό της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας προσωρινώς των μεταξύ των απαλλοτριωτέων ακινήτων ορίων εκ πληροφοριών. Εν τη περιπτώσει ταύτη κατατίθεται υφ' εκάστου υπόχρεου εις το αρμόδιο ταμείον το αναλογούν σε αυτό μέρος της κατά το άρθρο 26 κανονιζόμενης αποζημιώσεως, το δε ολικό δι' άπαντα τα απαλλοτριωτέα ακίνητα ποσόν αυτής κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ιδία αυτών με φροντίδα μετά τον οριστικό καθορισμό των ειρημένων ορίων.

 

3. Εάν ο καθορισμός των ορίων μεταξύ των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών και των ιδιοκτησιών των προς αποζημίωση υπόχρεων των ουδόλως ή εν μέρει απαλλοτριωτέων καθίσταται εξ οιασδήποτε αιτίας αδύνατος, η δε απαλλοτρίωσις είναι επείγουσα, η πράξις συντάσσεται οριζομένων προσωρινώς υπό της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας των εν λόγω ορίων εκ πληροφοριών. Εις την περίπτωσιν ταύτη η κατά το άρθρο 26 κανονιζόμενη αποζημίωσις κατατίθεται υπό του υπόχρεου εις το αρμόδιο ταμείον και παραλαμβάνεται υπό του δικαιούχου μετά τον οριστικό καθορισμό των ειρημένων ορίων και την εκκαθάριση πάσης εκ του καθορισμού τούτου προκυπτούσης τυχόν εις βάρος του δικαιούχου διαφοράς.

 

4. Εάν υπάρχει σύμπτωσις των στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου αναφερομένων περιπτώσεων, η δε πραγμάτωσις της απαλλοτριώσεως επείγει, εφαρμόζονται σε συνδυασμό αναλόγως οι σχετικές αυτών διατάξεις.

 

5. Δια βασιλικού διατάγματος θα κανονισθεί τις θεωρείται ως επισπεύδων εν εκάστη περιπτώσει προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.