Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την απαλλοτρίωση των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 30 απαλλοτριωτέων ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τε την διαδικασίαν και τον υπολογισμό της αποζημιώσεως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 37.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ακίνητα δύνανται ν' απαλλοτριώνονται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των εχόντων μεταξύ των άλλων αποστολή την εφαρμογήν των σχεδίων των πόλεων, κωμών κ.λ.π. και τον εξωραϊσμό αυτών, διατίθενται δε υπό των προσώπων τούτων, εις την κυριότητα των οποίων περιέρχονται από της απαλλοτριώσεώς των, καθ' ον τρόπον και υφ' ους όρους θέλει εκάστοτε κανονίζει το υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 30 προβλεπόμενο βασιλικό διάταγμα. Πάντως τα εκ των ακινήτων τούτων προερχόμενα οιαδήποτε κέρδη διατίθενται αποκλειστικώς και μόνον προς κάλυψη των δια την εφαρμογήν του σχεδίου και τον εξωραϊσμό της εν η ταύτα κείνται πόλεως, κώμης κ.λ.π. απαιτουμένων δαπανών.

 

3. Οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλόγως και δια τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 30 απαλλοτριωτέα ακίνητα, τηρουμένων απαραιτήτως των εν τη παραγράφω ταύτη αναφερομένων όρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.