Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, δύναται ν' αναγνωρισθεί δημοσία ωφέλεια προς αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων περιλαμβανομένων εντός των κατά το άρθρο 2 μη αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων του εγκεκριμένου σχεδίου ή εντός της κατά το άρθρο 14 ζώνης, επί τω τέλει εξασφαλίσεως της κανονικής αναπτύξεως και επεκτάσεως των πόλεων, κωμών κ.λ.π.

 

2. Δια την κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλοτρίωση εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τε την διαδικασίαν και τον υπολογισμό της αποζημιώσεως οι διατάξεις του άρθρου 37.

 

3. Τα περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ακίνητα δύνανται ν' απαλλοτριώνονται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των εχόντων μεταξύ των άλλων αποστολή την εφαρμογήν των σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. και τον εξωραϊσμό αυτών. Τα κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριούμενα ακίνητα, από της απαλλοτριώσεώς των περιέρχονται εις την κυριότητα των υπέρ ων η απαλλοτρίωσις προσώπων και διατίθενται καθ' ον τρόπον θέλει κανονίζει εις εκάστην περίπτωσιν βασιλικό διάταγμα. Πάντως αποκλείεται οιαδήποτε εκμετάλλευσις των ανωτέρω ακινήτων παρά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, ως και οιαδήποτε εκποίησις τούτων πριν ή επεκταθεί και καταστεί αμέσως εφαρμοστέο επ' αυτών το σχέδιον της πόλεως, κώμης κ.λ.π.

 

5. Η εκποίησις των ως άνω ακινήτων εκτελείται μετά προηγούμενη διαίρεση των απαλλοτριωθέντων γηπέδων εις οικόπεδα βάσει του εφαρμοσθέντος σχεδίου της πόλεως. Τα του χρόνου και του τρόπου της εκποιήσεως, του καθορισμού της ελαχίστης τιμής εκποιήσεως, της καταβολής του τιμήματος, πάντων των λοιπών όρων της εκποιήσεως και των εγγυήσεων που θα παρασχεθούν προς τήρηση των όρων τούτων κανονίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δια του κατά την προηγούμενη παράγραφο βασιλικού διατάγματος, προκειμένου δε περί εκποιήσεως προς σύστασιν εργατικών συνοικισμών η τιμή εκποιήσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τις αναλογούσας εν γένει δαπάνες απαλλοτριώσεως και η εκποίησις δέον να εκτελείται υπό όρους ανεγέρσεως ορισμένου είδους κτιρίων εφ' εκάστου εκποιούμενου οικοπέδου εντός ορισμένης προθεσμίας και μη μεταβιβάσεως της κυριότητος των εκποιούμενων δια πράξεως εν ζωή, εξαιρέσει της προίκας επί ορισμένη χρονική περίοδον.

 

6. Τα εκ της διαθέσεως των κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριούμενων ακινήτων τυχόν προκύπτοντα οιαδήποτε κέρδη διατίθενται αποκλειστικώς και μόνον προς κάλυψη των προς εξωραϊσμό της πόλεως, κώμης κ.λ.π. και εφαρμογήν του σχεδίου αυτής απαιτουμένων δαπανών.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τα ακίνητα, τα κείμενα εντός των ζωνών των πόλεων, κωμών κ.λ.π., των μη εχουσών εγκεκριμένο σχέδιον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.