Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εν περιπτώσει αμφιβολιών ως προς την εφαρμογήν του εγκεκριμένου σχεδίου, οφειλομένων εις ατελή αυτού εφαρμογήν ή εις ελλείψεις του σχετικού τοπογραφικού χάρτου, εφ' ου τούτου συνετάγη, και οιωνδήποτε διαφορών παρατηρούμενων ως εκ τούτου μεταξύ του σχεδίου και της επί του εδάφους πραγματικής καταστάσεως, ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται δι' αιτιολογημένης αποφάσεώς του, λαμβανομένης μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να αναστέλλει προσωρινώς και μέχρις άρσεως των ειρημένων ανωμαλιών εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογήν των σχεδίων και την βάσει τούτου ανέγερση οικοδομών, προς δε και να καθορίζει σε επείγουσα ανάγκη, και εφ' όσον πρόκειται περί προσαρμογής του σχεδίου προς την πραγματική κατάστασιν την διαμορφωθείσα συνεπεία ατελούς τούτου εφαρμογής επί περιορισμένης εκτάσεως, το εις τα πράγματα εφαρμοστέο σχέδιον, αναλόγως των δεδομένων του εγκεκριμένου σχεδίου και του βαθμού και της φύσεως των ανωμαλιών. Εφ' όσον ο χρόνος της προσωρινής αναστολής της εφαρμογής του σχεδίου δεν υπερβαίνει τους εξ μήνας, ουδέν εκ της στερήσεως της ακώλυτου χρήσεως ακινήτου δύναται να δημιουργηθεί υπέρ οιουδήποτε κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινότητος δικαίωμα αποζημιώσεως, εάν δε η αναστολή εξακολουθεί και μετά την προθεσμία ταύτη, υπόχρεος προς αποζημίωση των τυχόν εξ αυτής ζημιουμένων είναι ο οικείος δήμος ή κοινότης. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφασις του υπουργού ουδέν δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως πέραν των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων τοιούτων δια τα κατά το εις τα πράγματα εφαρμοσθέν σχέδιον απαλλοτριούμενα ακίνητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.