Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαταγές των αρχών, εκδιδόμενες τυχόν προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε έργων υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων, παρά την υπό του διατάγματος τούτου καθοριζόμενη αρμοδιότητα, ή που αναστέλλουν την εκτέλεσιν αρμοδίως εκδοθεισών ετέρων διαταγών και εν γένει την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ουδέν έχουν νόμιμο κύρος, ουδέ απαλλάσσουν τους κατά το προηγούμενον κεφάλαιον υπεύθυνους της ευθύνης των εν περιπτώσει υπερβασίας, οι δε υπάλληλοι ή τα αστυνομικά όργανα οι εκδίδοντες ή εκτελούντες τοιαύτας αναρμοδίως εκδοθείσας διαταγές, πλην των συνεπειών ας υπέχουν εν περιπτώσει παραβάσεων του παρόντος διατάγματος, θεωρούμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνοι μετά των κατά το προηγούμενον κεφάλαιον υπευθύνων, υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις τις υπό του άρθρου 66 παράγραφος 9 επιβαλλόμενες ποινές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.