Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 78

Άρθρο 78


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενα εν γένει έργα και οι σχετικές μελέτες, οσάκις εκτελούνται υπό του Δημοσίου, των δήμων ή των κοινοτήτων και των κατά το άρθρο 73 νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δύνανται να εκτελούνται είτε δια τακτικής δημοπρασίας, είτε δια προχείρου διαγωνισμού, είτε δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας είτε και δι' ημερομισθίων εργατών και απ' ευθείας προμήθειας υλικών. Πάντως ο τρόπος της εκτελέσεως εις εκάστην περίπτωσιν κανονίζεται δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού αναλόγως των συντρεχόντων λόγων.

 

2. Προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αναγράφεται ετησίως υπό ίδια κεφάλαια και άρθρα εις τον προϋπολογισμό του υπουργείου Συγκοινωνίας ανάλογη πίστωσις.

 

3. Μέρος των δια την κατά την προηγούμενη παράγραφο εφαρμογήν καταβαλλομένων δαπανών, εφ' όσον υπό των σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προβλέπεται άλλως, δύναται να επιβαρύνει τους δήμους και τις κοινότητας καθ' ον τρόπον θέλει ορίσει βασιλικό διάταγμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.