Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 79

Άρθρο 79


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπάγεται γενικώς εις την αρμοδιότητα της υπηρεσίας των δημοσίων έργων, συμπραττόντων κατά τις παρομαρτούσας ταύτη ενέργειας και οργάνων ετέρων κρατικών υπηρεσιών. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας ορίζει δι' αποφάσεών του την ως προς την ειρημένη εφαρμογήν ειδική εν εκάστη περιπτώσει αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των οργάνων των ανωτέρω εν γένει υπηρεσιών, όπου δεν προβλέπεται το τοιούτον υπό των σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 

2. Η επιτήρησις της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ανήκει πάντως εις την αστυνομική αρχήν, ήτις θέλει ενεργεί κατά τις σχετικές υποδείξεις της επί της εφαρμογής αυτών υπηρεσίας, επιβάλλουσα την εκτέλεσιν των διατάξεων αυτής.

 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δύναται δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων και των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, να ανατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις τους δήμους και τις κοινότητας υπό τον κρατικό έλεγχο, όστις θέλει ασκείσθαι καθ' ον τρόπο θα ορίσουν τα αυτά βασιλικά διατάγματα. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι εις ους ανατίθεται ο ανωτέρω έλεγχος και εποπτεία υπάλληλοι των δήμων και κοινοτήτων δια πάσαν έκδοση αδείας προς εκτέλεσιν έργων και εν γένει ενέργεια κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, πλην των άλλων, υπόκεινται εις τις κατά το άρθρο 66 παράγραφος 4 ποινές. Δια βασιλικών διαταγμάτων δύναται επίσης να ανατίθεται εν όλω ή εν μέρει η εφαρμογή του ιδίου διατάγματος εις τις αστυνομικές αρχάς, των αστυνομικών οργάνων, πλην των άλλων, υποκειμένων εν τοιαύτη περιπτώσει δια πάσαν έκδοση αδείας προς εκτέλεσιν έργων και εν γένει ενέργεια κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος εις τις αυτές ως άνω ποινές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε παράγραφο 9 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925).

 

4. Προς διεξαγωγή πάντων των αφορώντων την εφαρμογήν του παρόντος διατάγματος ζητημάτων και παντός ετέρου συναφούς της εφαρμογή των σχεδίων των πόλεων και τη εκτελέσει των σχετικών τη τελευταία ταύτη εργασιών δύνανται να συνιστώνται ειδικά γραφεία της υπηρεσίας των δημοσίων έργων. Τα γραφεία ταύτα συνιστώνται δια βασιλικών διαταγμάτων, άτινα κανονίζουν και την λειτουργία αυτών.

 

5. Ο υπουργός δύναται δια βασιλικού διατάγματος να μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει την κατά το παρόν διάταγμα δικαιοδοσία του και εις έτερα πρόσωπα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.