Νομοθετικό διάταγμα 3/12/1925

ΝΔ 03-12-1925: Περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 03-12-1925: Περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., (ΦΕΚ 406/Α/1925), 17-12-1925.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Με πρόταση του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιούμε το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως εξής:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Το άρθρο 22 του άνω νομοθετικού διατάγματος αντικαθίσταται δια του εξής:

 

{Τα ακίνητα τα καταλαμβανόμενα υπό των στο εγκεκριμένο σχέδιο καθοριζόμενων κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείο α' χώρων, μέχρι την απαλλοτρίωση των κατόπιν προηγούμενης νόμιμης αποζημίωσης των ιδιοκτητών αυτών, παραμένουν στην κυριότητα, νομή και χρήση των ιδιοκτητών, υπαγόμενα ως προς την οικοδόμηση στους γενικούς περιορισμούς υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής (άρθρο 9) τους ισχύοντες επί της περιοχής εις ην ταύτα περιλαμβάνονται και δια τα μη ρυμοτομούμενα ακίνητα, προς δε και στις σχετικές διατάξεις περί τακτοποίησης (άρθρο 42 κ.λ.π.) εφόσον το τελευταίο τούτο είναι δυνατό. Αμέσως όμως από την απαλλοτρίωση οι περιλαμβάνοντες αυτά άνω χώροι (υπό στοιχείο α') καθίστανται αυτοδίκαια κοινόχρηστοι, κατεδαφιζόμενων πάντων των επ' αυτών απαλλοτριωθεισών εγκαταστάσεων, απαγορεύεται δε μετά την τοιαύτη απαλλοτρίωση η εν γένει επί των χώρων τούτων κατασκευή οιωνδήποτε έργων δόμησης και οιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής εγκατάστασης. Τα αυτά ισχύουν αναλόγως και για τα ακίνητα τα καταλαμβανόμενα υπό των στο άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείο β αναφερόμενων χώρων, ταύτα όμως μετά την απαλλοτρίωση διατίθενται ως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 37.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του από 08-08-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 227/Α/1926).

 

2. Εκ του άρθρου 23 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 εκ δε της παραγράφου 3 η φράση:

 

{κατά την προηγούμενη παράγραφο χώρων}

 

αντικαθίσταται για τη φράσεως:

 

{κατά το προηγούμενο άρθρο κοινόχρηστων χώρων από την απαλλοτρίωσή τους και εφεξής}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του από 08-08-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 227/Α/1926).

 

3. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται δια των εξής:

 

{Απαγορεύεται πάσα ριζική επισκευή, μεταρρύθμισις και συμπλήρωσις οικοδομών ή τμημάτων αυτών αντικειμένων εις τους περιορισμούς υγιεινής και ασφαλείας κ.λ.π. της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και ιδίως τους προβλεπόμενους υπό των εδαφίων 1, 2, 4, 5, 10. Η απαγόρευσις αυτή ισχύει μόνον ως προς τα αντιβαίνοντα προς τους άνω περιορισμούς μέρη των οικοδομών και μόνον εφ' όσον έτερες ειδικές διατάξεις (άρθρα 43 και 45) του παρόντος δεν ορίζουν άλλως, παύει δε ισχύουσα όταν η επισκευή κ.λ.π. σκοπεί την προσαρμογή του κτιρίου προς τους περιορισμούς τούτους.

 

Εξαιρετικώς επιτρέπονται εις τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια οι δια λόγους υγιεινής και χρησιμοποιήσεως κρινόμενες αναγκαίες συνήθεις επουσιώδεις επισκευές.}

 

4. Καταργείται το άρθρο 25 του άνω νομοθετικού διατάγματος αντικαθιστάμενο δια του εξής:

 

{Η άδεια ανέγερσης νέας ή επισκευής και συμπλήρωσης παλαιάς οικοδομής επί των κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείο α' χώρων καταλαμβανόμενων και μήπω απαλλοτριωθέντων ακινήτων, δύναται να αναστέλλεται προσωρινά μέχρι τη σύνταξη και κοινοποίηση της σχετικής πράξης αναλογισμού της δια την απαλλοτρίωση καταβλητέας αποζημίωσης, πάντως όμως ουχί πλέον του διμήνου αφ' ης υποβλήθηκε υπό του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο γραφείο ή προς χορήγηση της αδείας σχετική αίτηση διαλαμβάνουσα άπαντα τα προς χορήγηση της αδείας απαιτούμενα στοιχεία. Εάν στη σύνταξη ή και επικύρωση υπό του Υπουργείου της πράξης παρεμβληθεί κώλυμα εξ υπαιτιότητας του αιτούμενου της άδεια (οίον ενστάσεις κ.τ.τ.) η άνω προθεσμία παρατείνεται κατά το χρόνο όστις θα απαιτηθεί επιπλέον λόγω του κωλύματος που παρεμβλήθηκε. Σε περίπτωση δε καθ' ην εξακριβωθεί υπό της υπηρεσίας ότι ο αιτών την άδεια υποχρεούται να αποζημιώσει εαυτόν δια μέρους του υπό των κοινόχρηστων χώρων καταλαμβανόμενου οικοπέδου του, η άδεια χορηγείται μόνο για το υπολειπόμενο μετά την αφαίρεση του άνω μέρους οικοπέδου. Δια την αφαίρεση ταύτη το άνω μέρος θεωρείται ως ιδανικό ποσοστό της όλης επιφάνειας του οικοπέδου και εκτελείται αυτή κατά τρόπο ώστε το υπολειπόμενο μετά την αφαίρεση τμήμα να είναι συνεχές και όσο είναι δυνατόν εναρμονισμένο και πλησιέστερο προς την οικοδομική γραμμή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του από 08-08-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 227/Α/1926).

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του άνω νομοθετικού διατάγματος αντικαθιστάμενο δια της εξής:

 

{Επί των γηπέδων των περιλαμβανομένων εντός ζώνης κειμένης πέριξ των τελευταίων ορίων των κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων επιτρέπονται οι εργασίες δομήσεως υπό ορισμένους όρους και περιορισμούς ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις των γηπέδων και τον όγκον των επ' αυτών ανεγειρομένων κτιρίων, εφαρμοζομένων αναλόγως και ως προς αυτές των σχετικών διατάξεων του άρθρου 9. Οι ανωτέρω όροι και περιορισμοί κανονίζονται δια διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων δι' εκάστην πόλιν, δύνανται δε να διαφέρουν κατά τμήματα ζώνης της αυτής πόλεως.}

 

6. Το άρθρο 17 του αυτού νομοθετικού διατάγματος αντικαθιστάμενο δια των εξής:

 

{Η εκτός των ζωνών δόμησις υπόκειται εις περιορισμούς, κανονιζομένους δια διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, αποβλέποντας εις την μη ίδρυση συνοικισμών άνευ προηγουμένης εγκρίσεως των σχεδίων αυτών, εξαιρέσει της παρά τις σιδηροδρομικές και υπό του Κράτους αναγνωρισμένες αμαξιτές οδούς δομήσεως, υποκείμενης εις τις σχετικές διατάξεις δομήσεως εντός των ζωνών περί ης το άρθρο 14.}

 

7. Το άρθρο 36 του αυτού νομοθετικού διατάγματος αντικαθιστάμενο δια του εξής:

 

{Η καταβλητέα δια την απαλλοτρίωση των περί ων το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφια α' και β' χώρων αποζημίωση, υπολογίζεται για μεν τα γήπεδα βάσει της κατά την τελευταία προς της απαλλοτριώσεως των διετία μέσης αξίας αυτών, δια δε τις οικοδομές βάσει της κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης αξίας τούτων ως κτιρίων λογιζομένων, λαμβανομένης πάντως υπόψη της παλαιότητας αυτών.}

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος καταργείται.

 

8. Εκ του άρθρου 74 παράγραφος 2 του αυτού νομοθετικού διατάγματος διαγράφεται η λέξη οριστικών.

 

9. Η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του αυτού νομοθετικού διατάγματος επεκτείνεται και ως προς το περί ιδρύσεως ειδικών ταμείων εφαρμογής σχεδίων πόλεων νομοθετικό διάταγμα.

 

10. Το παρόν διάταγμα μετά του όπερ τροποποιεί νομοθετικού διατάγματος και των λοιπών σχετικών με αυτό διατάξεων δύναται να κωδικοποιηθεί με διάταγμα σε ενιαίο κείμενο νόμου μεταβαλλόμενης σε ανάγκη της τάξεως των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων.

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 
Εν Αθήναις τη 03-12-1925

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.