Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 174

Άρθρο 174: Επάνδρωση πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, ο εφοπλιστής πλοίου ολικής χωρητικότητος 100 κόρων και άνω, όπερ δρομολογείται δια την θερινή δρομολογιακή περίοδον δια τακτικής ή εκτάκτου δρομολογήσεως, υποχρεούται όπως διατηρεί το πλοίον του επανδρωμένο δια πλήρους της κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις οργανικής συνθέσεως του πληρώματος του κατά την επομένη χειμερινήν δρομολογιακή περίοδον ανεξαρτήτως της παρ' αυτού εκτελέσεως ή μη πλόων.

 

2. Εάν ο εφοπλιστής αντικαταστήσει το δρομολογηθέν πλοίον δι' ετέρου, ή περί ης η προηγουμένη παράγραφος υποχρέωσις επανδρώσεως υφίσταται δια το αντικαταστήσαν πλοίον. Εν τη περιπτώσει ταύτη ή μεταφορά του πληρώματος του αντικατασταθέντος εις το αντικαταστήσαν πλοίον, δεν συνιστά καταγγελία της συμβάσεως ναυτολογήσεως εκ μέρους του εφοπλιστού.

 

3. Οι κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α' και 3 του προηγουμένου άρθρου απολυόμενοι δεν δικαιούνται της κατά τα άρθρα 75 και 76 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου αποζημιώσεως, εάν εντός 40 ή 90 ημερών, αντιστοίχως, από της απολύσεώς των ναυτολογηθούν επί του αυτού πλοίου ή δεν αποδεχθούν την επαναναυτολόγησή των, προσφερόμενη υπό τους αυτούς ως πρότερον ο ρους.

 

4. Πάσα παράβασις των κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων (1,2) υποχρεώσεων του εφοπλιστού επάγεται την παρ' αυτού υποχρέωσιν καταβολής εις το παρά το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Κεφάλαιον Ανεργίας και Ασθενείας Εργατών Θαλάσσης του χρηματικού ποσού όπερ λόγω μισθοδοσίας θα καταβαλλόταν εις τους κατά παράβασιν των ως άνω διατάξεων ελλείποντας εκ της κανονικής και πλήρους συνθέσεως άνδρας του πληρώματος των ως άνω οριζομένων πλοίων και επί πλέον 20% επί του ποσού τούτου. Τούτο, βεβαιούμενο στο τέλος εκάστου μηνός δια πράξεως του Διευθυντού του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιώς, καταβάλλεται παρά του υπόχρεου εφοπλιστού εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός εις το Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Εργατών Θαλάσσης εφαρμοζομένων υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, εν περιπτώσει δυστροπίας του υπόχρεου, των περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.