Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 175

Άρθρο 175: Προγραμματισμός ετησίας επιθεωρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί δρομολογιακών γραμμών, η εξυπηρέτησις των οποίων συντελείται δια δρομολογίων εγκρινομένων κατά την διαδικασίαν της παραγράφου 4 του άρθρου 171, επιτρέπεται ο υποχρεωτικός προγραμματισμός της ακινησίας ενίων ή απάντων των δρομολογούμενων πλοίων προς εκτέλεσιν της ετησίας επιθεωρήσεώς των, δι' αποφάσεως του Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμη της γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

 

2. Ο κατά την προηγουμένη διάταξη προγραμματισμός άφορα εις τον χρονικόν προσδιορισμό της δι έκαστον πλοίον ακινησίας προς εκτέλεσιν της κατά την διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και παραγράφου 3 του άρθρου 173 ετησίας επιθεωρήσεως και επιβάλλεται εν ανάγκη ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της ισχύος του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου, κατά παρέκκλιση της διατάξεως του άρθρου 33 παράγραφος 1 του παρόντος Κώδικα.

 

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού καθορίζονται οι περιπτώσεις, καθ' ας επιτρέπονται παρεκκλίσεις εκ του προγραμματισμού, ως και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.