Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 173

Άρθρο 173: Διακοπή δρομολογίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διακοπή εκτελέσεως των κατά τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172 εγκρινομένων δρομολογίων επιτρέπεται εις τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

α) δι' ετησία επιθεώρηση του πλοίου και επί χρονικόν διάστημα μέχρις 60 ημερών κατόπιν αιτήσεως του εφοπλιστού, γνωματεύσεως της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και εγκρίσεως του Υπουργείου,

 

β) προς αποκατάστασιν ζημίας ή βλάβης και επί χρονικόν διάστημα κρινόμενου προς τούτο ως αναγκαίο υπό τις αυτές ως εν τη προηγουμένη διατάξει προϋποθέσεις,

 

γ) προς εκτέλεσιν μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντικατάστασιν των κυρίων μηχανών προώσεως ή των λεβήτων. Οι εργασίες αυτές δέον να εκτελούνται μόνον κατά την διάρκειαν της ακινησίας λόγω ετησίας επιθεωρήσεως, εφ' όσον δε καθίσταται αναγκαία ή συνέχισή των και πέραν ταύτης, τηρουμένης της στην περίπτωση α' διαδικασίας, επιτρέπεται ή προς ολοκλήρωση των παράταση της ακινησίας του πλοίου επί τριάκοντα (30) εισέτι ημέρες μετά την λήξη της ετησίας επιθεωρήσεως,

 

δ) λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή ετέρας σοβαρής αιτίας (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έκτακτη επιθεώρησις, καθαρισμός, έκτακτες εργασίες συντηρήσεως). Προς δικαιολόγηση της ακινησίας του πλοίου δια τις ανωτέρω αιτίας απαιτείται εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου, θεώρησις ταύτης υπό της Λιμενικής Αρχής του πρώτου κατάπλου και έγκρισις του Υπουργείου. Εφόσον ή ακινησία ζητείται δια λόγους εκτάκτου επιθεωρήσεως, καθαρισμού ή εκτάκτων εργασιών συντηρήσεως υποβάλλεται αίτησις προς το Υπουργείον εφ' ης δέον ή Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων να ποιείται σχετική εγγραφή περί των δικαιολογούντων την ακινησία λόγων.

 

2. Επί δευτερευουσών και τοπικών δρομολογιακών γραμμών ή κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 1 προβλεπομένη έγκρισις του Υπουργείου παρέχεται υπό της κατά περίπτωσιν αρμοδίας προς δρομολόγηση και καθορισμό δρομολογίων Αρχής, η δε γνωμάτευσις της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων, μετ' απόφαση του Υπουργού, υπό του τοπικού κλιμακίου της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων.

 

3. Ακτοπλοϊκά επιβατηγά πλοία δρομολογούμενα εις γραμμές χαρακτηριζόμενες δι' αποφάσεως του Υπουργού ως ιδιάζοντος τουριστικού ενδιαφέροντος, δύναται να εξυπηρετούν αυτές επί περίοδον ουχί ελάσσονα των οκτώ μηνών ετησίως, εφ' όσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Κατά την διάρκειαν του υπολοίπου χρόνου, ήτοι της αργίας αυτών, υποχρεούνται εις την διατήρηση ελαχίστου πληρώματος δια την συντήρηση μηχανής και σκάφους, αποτελούμενου εξ ενός αξιωματικού καταστρώματος, ενός αξιωματικού μηχανής και τριών ανδρών κατωτέρου πληρώματος. Εντός της ως άνω αργίας δέον να εκτελούνται οι εργασίες περί ων οι περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των περιπτώσεων β' και δ' εφαρμοζόμενων αναλόγως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.