Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 177

Άρθρο 177: Διαδικασία μισθώσεως άγονων γραμμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έκδοση της αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, περί ης ή διάταξις της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου ως και της εγκρίσεως των οικείων πιστώσεων υπό του Υπουργού των Οικονομικών, προκηρύσσεται υπό του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός δια την μίσθωση των εν αυτή άγονων γραμμών. Δια των οικείων διακηρύξεων, που διατυπώνονται μετά γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 'Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ορίζονται τα προσόντα των υπό μίσθωση πλοίων (χωρητικότης, μεταφορική ικανότης εις επιβάτες και εμπορεύματα, ταχύτης, ανέσεις κ.λ.π.).

 

2. Δι' Αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται οι γενικοί όροι διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισμών οίτινες δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως των κατηγοριών των άγονων γραμμών, εις ας αφορούν. Δια των ως είρηται αποφάσεων ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα εις τα της διακηρύξεως των διαγωνισμών, την δημοσιότητα, το δικαίωμα συμμετοχής, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις επαναλήψεις των διαγωνισμών, τις διαδικασίας εγκρίσεως πρακτικών, τα της υπογραφής των συμβάσεων, τις υποχρεώσεις του αναδόχου, τις κυρώσεις, τα της εκπτώσεως του αναδόχου, τα των εγγυοδοσιών, τα της καταβολής των μισθωμάτων, τα των νομίμων κρατήσεων κ.λ.π.

 

3. Οι κατά τα ανωτέρω υπογραφόμενες συμβάσεις δύνανται να παρατείνονται δι' αποφάσεως του Υπουργού και πέραν της εν παραγράφω 4 του προηγουμένου άρθρου καθοριζομένης περιόδου δι' ην έχουν συναφθεί, ουχί όμως πέραν των 3 μηνών.

 

4. Διαρκούσης της μισθωτικής περιόδου και με συναίνεση των αναδόχων, δύναται ο Υπουργός να προβαίνει εις τις αναγκαίες εκάστοτε εκ των περιστάσεων τροποποιήσεις, δια την ενοποίηση ορισμένων γραμμών ή την προσθήκη ή αφαίρεση λιμένων προσεγγίσεως, εφ' όσον εκ τούτου ήθελον προκύψει οικονομίες εις το Δημόσιον ή καλύτερη εξυπηρέτησις των συγκοινωνιακών αναγκών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.