Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 176

Άρθρο 176: Άγονες γραμμές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών επιτρέπεται όπως συνάπτονται υπό του Υπουργού ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτημένου αρμοδίου οργάνου συμβάσεις μετά Ελλήνων 'Εφοπλιστών δια την δι' ελληνικών επιβατηγών ή φορτηγών πλοίων, επί αντιπαροχή, καταβαλλομένη υπό του Δημοσίου, εκτέλεσιν τακτικών δρομολογίων, εις άγονους δρομολογιακές γραμμές μεταξύ ελληνικών λιμένων προς εξυπηρέτησιν της μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων, ταχυδρομείου ή της τουριστικής κινήσεως της χώρας. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει επιτρέπεται ή εκτέλεσις δρομολογίων και προς λιμένας της αλλοδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 

2. Οι άγονοι γραμμές, αναλόγως του προέχοντος χαρακτηριστικού των δι' αυτών εξυπηρετουμένων μεταφορών, διακρίνονται εις:

 

α) κύριες άγονους γραμμές, ήτοι τις εξυπηρετούσες την μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή και αμφοτέρων,

 

β) άγονες ταχυδρομικώς γραμμές, ήτοι τις εξυπηρετούσες την μεταφορά του ταχυδρομείου και

 

γ) άγονες τουριστικές γραμμές, ήτοι τις εξυπηρετούσες την τουριστική κίνηση της χώρας.

 

3. Δια των στις περιπτώσεις α' και γ' γραμμών της προηγουμένης παραγράφου δέον να εξυπηρετείται συγχρόνως και ή μεταφορά του Ταχυδρομείου.

 

4. Δια της εν παραγράφω 1 πράξεως του Υπουργικού συμβουλίου καθορίζεται ή σειρά των εξυπηρετουμένων λιμένων εκάστης άγονου γραμμής, ο αριθμός των ανά εβδομάδα εκτελούμενων δρομολογίων, ως και η διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, ήτις δεν δύναται να υπερβεί τα 5 έτη.

 

5. Η κατά την διάταξη της παραγράφου 1 απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού, μετά γνώμη της γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

 

6. Επί των καταβαλλομένων μισθωμάτων διενεργείται κράτησις 2% υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ήτις αποδίδεται προ της εκδόσεως των προς πληρωμή μισθωμάτων ή αποζημιώσεων οικείων χρηματικών ενταλμάτων. Εις το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο περιέρχονται ωσαύτως και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δια παραβάσεις διατάξεων των μετά του Δημοσίου συνομολογούμενων κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2Α της υποπαραγράφου ΙΑ3 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.